Bądź na bieżąco, poznaj najnowsze trendy w edukacji.    

Strefa wiedzy

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia. Sprawdź ofertę.

Szkolenia

Skorzystaj z gotowych, aktualnych wzorów dokumentów

Wzory dokumentów

LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Zbliża się koniec pierwszego półrocza a więc i czas podsumowań tego, co udało się zrealizować z naszych planów na ten rok.

IPET- indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

 

§21 ust 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) zawiera zapis, że dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Zasady jego tworzenia natomiast opisuje §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 lipca 2015 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113)

IPET powinien zawierać:

- zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy,

- zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem - w przypadku dziecka niepełnosprawnego są to działania o charakterze rewalidacyjnym,

 

- formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin tej pomocy,

- działania wspierające rodziców, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

- zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu.

 

W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:

- naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka  niewidomego,

- naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka  niesłyszącego lub z afazją,

- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka  oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 Program opracowuje się w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego  w przedszkolu lub  innej formie wychowania przedszkolnego,

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub  innej formie wychowania przedszkolnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy dziecko  kontynuuje wychowanie przedszkolne  w danym przedszkolu lub  innej formie wychowania przedszkolnego.

Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału lub nauczyciel czy specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez  dyrektora.

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

- na wniosek dyrektora przedszkola, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,

- na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – inne osoby np. lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 

Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną.

Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu a także w opracowaniu
i modyfikowaniu programu i dokonywaniu oceny wielospecjalistycznej.

O terminie spotkania zespołu i możliwości wzięcia w nim udziału informuje rodziców dyrektor.

 

Za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada dyrektor.

Rozpoczęcie przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego to dla dyrektorów szereg obowiązków określonych szczegółowymi wymaganiami i istotnymi terminami. Myślę, że ten syntetyczny opis kolejnych kroków i terminów ułatwi dyrektorom pracę. W zakładce dokumenty do pobrania znajdują się przykładowe pisma dotyczące rozpoczęcia staży.

Obowiązki dyrektora związane z rozpoczęciem staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Jeśli zatrudniacie nauczyciela stażystę, automatycznie rozpoczyna on staż na stopień nauczyciela kontraktowego, pod warunkiem, że:

<li> jest zatrudniony co najmniej na ½ etatu<li> 

<li>posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu<li>  <li>podjął pracę w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, czyli w tym roku do 14 września. (Jeśli nauczyciel zostanie zatrudniony 15 września lub później nie może rozpocząć stażu w ty roku szkolnym)

Obowiązkiem dyrektora jest poinformować go na piśmie: <li> o obowiązku odbycia stażu trwającego 9 miesięcy<li>

<li>przydzielonym mu opiekunie stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych <li>
<li> obowiązku opracowania planu rozwoju zawodowego do 20 września<li>

 Zasady te obowiązują również w przedszkolach niepublicznych. Nawet jeśli nauczyciel zatrudniony jest na podstawie Kodeksu Pracy jego status regulowany jest przez niektóre zapisy Karty Nauczyciela. Dotyczy to kwalifikacji nauczyciela i właśnie awansu zawodowego. Jedynym problemem może być w przedszkolu niepublicznym przydzielenie opiekuna stażu. Może nim być dyrektor, jeśli posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Jeśli takiego nauczyciela nie ma w placówce, opiekunem może być nauczyciel z innego przedszkola, ale dyrektor musiałby zatrudnić go na podstawie umowy o dzieło do pełnienia funkcji opiekuna. Jednak takiego obowiązku nie ma, zależy to od jego dobrej woli. Uwaga! Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy. Jeśli nauczyciel zostanie zatrudniony np. 5 września staż zakończy 4 czerwca. To samo dotyczy awansu na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Nauczyciele Ci rozpoczynają awans na swój wniosek złożony najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Jeśli jednak złożą go np. 10 września, staż zakończą 9 czerwca za 2 lata i 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego i mianowany rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego do wniosku o rozpoczęcie stażu dołączają plan rozwoju zawodowego. Wniosek to nie prośba, tylko informacja. Dyrektor nie może odmówić rozpoczęcia stażu nauczycielowi jeżeli spełnił warunki:  jest zatrudniony co najmniej na ½ etatu  posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu  podjął pracę w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, czyli w tym roku do 14 września  oraz nauczyciel składający wniosek na stopień nauczyciela mianowanego od momentu otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego przepracował dwa lata, natomiast nauczyciel składający wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego przepracował od momentu uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego 1 rok. Przepracował, to znaczy pozostawał w stosunku pracy, mógł w tym czasie przebywać na urlopie macierzyńskim. Liczy się fakt posiadania przez wymagany okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, pozostawania w stosunku pracy. Dyrektorzy informują nauczyciela kontraktowego rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego o przydzieleniu mu opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w placówce. Nauczyciel mianowany odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego bez opiekuna stażu. Dyrektorzy muszą pamiętać, że nauczyciel realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego może zmienić miejsce zatrudnienia w okresie odbywania stażu i mieć zaliczony dotychczasowy staż, jeżeli podejmie zatrudnienie nie później niż 3 miesiące od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy. Nauczyciel może kontynuować staż w nowym przedszkolu, jeżeli: • złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego stażu dyrektorowi przedszkola, w którym przestał pracować, • otrzyma od niego pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu, • złoży do dyrektora – obecnego pracodawcy – wniosek o kontynuację stażu i plan rozwoju zawodowego Na sprawdzenie planu rozwoju zawodowego dyrektor ma 30 dni od dnia rozpoczęcie zajęć. Może plan zatwierdzić do realizacji lub zwrócić nauczycielowi w celu naniesienia poprawek. Nauczyciel dokonuje poprawek niezwłocznie. Pismo dla nauczyciela informujące o rozpoczęciu stażu i przydzieleniu opiekuna oraz wniosek o rozpoczęcie stażu będą do pobrania na mojej stronie internetowej www. która zostanie udostępniona w najbliższą sobotę 20 sierpnia.

Zbliżamy się do podsumowania pracy w I półroczu. W tym celu dyrektor powinien zorganizować zebranie rady pedagogicznej. Jakie sprawy należy poruszyć w czasie   zebrania ? Oto kilka propozycji: