Bądź na bieżąco, poznaj najnowsze trendy w edukacji.    

Strefa wiedzy

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia. Sprawdź ofertę.

Szkolenia

Skorzystaj z gotowych, aktualnych wzorów dokumentów

Wzory dokumentów

LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Mimo płonnych nadziei dyrektorów, ewaluacja zewnętrzna będzie kontynuowana co najmniej do 2020 r. Jednak w 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w procedurze jej przeprowadzania. Przebieg i zasady prowadzenia badań  w ramach   ewaluacji zewnętrznej są opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Różnice przedstawia tabela poniżej.

 

Zmiany w procedurze ewaluacji ewaluacji zewnętrznej

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

1) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

2) opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

3) ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;

4) przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2.

2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

1) zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

2) opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

3) przygotowanie raportu z ewaluacji, o którym mowa w § 12 ust. 2.

3. Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie podstawowym

Zniesiony zapis

2. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z ewaluacji zawierający:

1) wyniki ewaluacji obejmujące:

a) opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań,

b) ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;

2) wnioski z ewaluacji.

2. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z ewaluacji zawierający:

1) wyniki ewaluacji obejmujące opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;

2) wnioski z ewaluacji.

3. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, że szkoła lub placówka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej – organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, i wyznacza termin realizacji tego polecenia.

Zniesiony zapis

 

Wynika z niej, że wizytatorzy nie określają już stopnia spełniania wymagań i nie określają poziomu (podstawowego lub wysokiego), lecz jedynie opisują działania przedszkola w odniesieniu do wymagań. Wymagania zostały opisane w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zmniejszono liczbę wymagań z 12 do 9, ale ich zakres merytoryczny pozostał taki sam. 

W tym roku szkolnym 2017/2018 r. ewaluacja zewnętrzna dotyczy dwóch wymagań.

1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Charakterystyka pierwszego wymagania " Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"  zawiera następujące zagadnienia:

 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji.
 • W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

 Przygotowując się do ewaluacji zewnętrznej warto zastanowić się nad odpowiedziami na następujące pytania dotyczące spełniania opisywanego wymagania:

 • Proszę podać przykłady wykorzystania przez dzieci umiejętności określonych w podstawie programowej, w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Które z warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wykorzystują nauczyciele  w swojej pracy?
 • W jaki sposób nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia wszystkich dzieci?
 • Jakie są wnioski z monitorowania osiągnięć dzieci określonych w podstawie programowej?
 • Czy wnioski zostały wdrożone? Jeśli tak to w jaki sposób?

 Drugie z ewaluowanych wymagań "Kształtowane są postawy i respektowe normy społeczne" zostało scharakteryzowane przy pomocy następujących wskaźników:

 • Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
 • Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 
 • Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
 • W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. 
 • Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeby, dokonuje się ich modyfikacji. 

Analizując spełnianie tego wymagania należy poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy pomieszczenia w których przebywają dzieci są dla nich bezpieczne?
 • Czy plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci?
 • W jaki sposób nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci?
 • W jaki sposób nauczyciele tworzą atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa?
 • W jaki sposób reaguje nauczyciel w przypadku niebezpiecznych zachowań?
 • Co świadczy o tym, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie?
 • Czy w przedszkolu dominują relacje  oparte na szacunku i zaufaniu?
 • W czym przejawiają się zaufanie i szacunek?
 • Na jakich zasadach opierają się Państwa relacje z pozostałymi pracownikami przedszkola?
 • Na jakich zasadach opierają się relacje nauczycieli z dziećmi?
 • Jakie zachowania prezentuje większość dzieci w trakcie zajęć, swobodnej zabawy i w czasie zajęć na świeżym powietrzu?
 • Czy dzieci są samodzielne: w zabawie, w wyborze odpoczynku, w wykonywaniu zadań?
 • Proszę podać przykłady działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Jaki jest udział rodziców w ocenie i modyfikacji działań wychowawczych?
 • Proszę podać przykłady modyfikacji dokonanych w wyniku monitorowania i oceny skuteczności działań wychowawczych.
 • Proszę podać przykłady współpracy z rodzicami w zakresie analizy działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Jakie zachowania dzieci wskazują na postawę odpowiedzialności w działaniach i relacjach społecznych?

Nadal obowiązuje zasada, że o ewaluacji zewnętrznej zawiadamia się dyrektora przedszkola 30 dni przed jej planowanym rozpoczęciem i otrzymuje on narzędzia do ewaluacji.

Przygotowuję przedszkola do ewaluacji zewnętrznej - szczegółowych informacji udzielam drogą mailowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie www.npseo.pl gdzie znajdują się również raporty z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzanych przez ewaluatorów.