LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu  robią to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozdziału 3 a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203). Dlatego proszę zwrócić uwagę o na nieaktualne materiały znajdujące się w internecie opracowane na podstawie rozporządzenia z 2004 r.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel kontraktowy kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu w ciągu 30 dni składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jednak jeśli chce złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do 30 czerwca, musi złożyć sprawozdanie w pierwszych dniach czerwca, pamiętając o tym, że dyrektor ma 21 dni na napisanie oceny dorobku zawodowego, bez której nie można składać wniosku o postępowanie egzaminacyjne. Dlatego, aby zdążyć przed 30 czerwca, trzeba sprawozdanie do dyrektora złożyć do 8 czerwca. Można oczywiście wniosek o postępowanie egzaminacyjne złożyć w drugim terminie, do 31 października. Będzie on rozpatrzony do końca grudnia.

Jak napisać sprawozdanie?

Forma sprawozdania dla dyrektora jest dowolna - taka jaką życzy sobie dyrektor (w formie tabelarycznej lub opisowej). W sprawozdaniu opisujemy działania zaplanowane w planie rozwoju, opisując

 • co zostało zrobione?
 • kiedy?
 • jakie są efekty podjętego działania dla nauczyciela, dzieci, przedszkola/szkoły

Sprawozdanie jest podstawą do dokonania przez dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Sprawozdanie pozostaje w placówce. Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego po zapoznaniu się z projektem oceny napisanym przez opiekuna stażu i opinią rady rodziców. Dyrektor wręcza nauczycielowi ocenę dorobku zawodowego (może być pozytywna lub negatywna). Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel może wnieść odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni. Nauczyciel otrzymuje  od dyrektora zaświadczenie o:

 • wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego, dacie jej dokonania

Nauczyciel składa wtedy do organu prowadzącego wniosek o postępowanie egzaminacyjne do którego dołącza następujące dokumenty;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem
 • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego poświadczoną za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie dyrektora (oryginał), jeśli nauczyciel w czasie stażu zmieniał miejsce pracy to dołącza zaświadczenia z wszystkich miejsc pracy
 • jeśli któryś z dokumentów wydany jest na poprzednie nazwisko, należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego poświadczonego za zgodność z oryginałem

TO WSZYSTKIE DOKUMENTY JAKIE SKŁADA NAUCZYCIEL. Nie składa, ani planu rozwoju, ani oceny dorobku, ani żadnych dokumentów potwierdzających swoje działania.

Następnie nauczyciel staje przed komisją, gdzie musi zaprezentować swój dorobek zawodowy i odpowiedzieć na pytania komisji dotyczące wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

Prezentacja przed komisją nie powinna trwać dłużej niż około 20 min. dlatego nauczyciel musi skupić się na konkretach. Rozpocząć krótko:

 • przedstawić się
 • powiedzieć, gdzie odbywał  staż  (w jednej czy kilku placówkach)
 • że działania w okresie stażu realizował zgodnie z  planem rozwoju zawodowego, opracowanym w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu, potrzeby dzieci, przedszkola/ szkoły, własne zainteresowania.
 • wymienić pierwsze wymaganie i przedstawić konkretne działania mówiąc: dlaczego podjął jakieś działanie? co zrobił? jakie efekty osiągnął?
 • tak po kolei omówić wszystkie wymagania
 • na zakończenie wspomnieć jakie ma plany na przyszłość (krótko)

Np. W ramach realizacji zadań wynikających z § 7, ust. 2, pkt. 1 dotyczących umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:

1. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe biorąc udział w następujących formach doskonalenia:

/ wymienić konkretnie jakich?/

Dzięki udziałowi w tych kursach, warsztatach szkoleniowych zebraniach rady pedagogicznej uzyskałam następujące efekty

 •   wzbogaciłam swoją wiedzę, wykorzystałam zdobyte umiejętności i konkretne pomysły w czasie zajęć dydaktycznych (plastycznych, językowych, muzycznych, ruchowych, matematycznych, przyrodniczych, terenowych) oraz podczas organizowania uroczystości grupowych i przedszkolnych
 • pogłębiłam wiedzę dotyczącą rozwoju umysłowo- ruchowego dzieci, co pomogło mi szybciej wytypować dzieci potrzebujące pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • poszerzyłam zasób metod i form pracy dydaktyczno- wychowawczej, gromadziłam materiały będące moją bazą dydaktyczną, poznałam nowe zabawy, piosenki, tańce, teksty literackie, techniki plastyczne
 • uzyskałam dodatkowe kwalifikacje, pozwalające mi na stosowanie ciekawych metod pracy z dziećmi
 • dzięki kursom i szkoleniom stosowałam w pracy dydaktycznej aktywne metody – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy, elementy „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, elementy metody Jaques- Dalcroze’a, metoda Carla Orffa, metoda projektów
 • stosowane przeze mnie aktywne metody pracy pozwoliły mi uatrakcyjnić zajęcia, rozwijać samodzielność dzieci i spowodować zwiększenie zainteresowania treściami nauczania, co z kolei powodowało wzrost wiedzy i umiejętności dzieci
 • mogłam bardziej wykorzystywać różnorodne uzdolnienia, predyspozycje i zapał do działania moich wychowanków
 • odpowiedziałam na zapotrzebowanie dzieci do poznawania liter i zdobywania nowych umiejętność
 • samodzielnie wykonywałam karty pracy i środki dydaktyczne potrzebne w czasie zajęć często modyfikowałam gotowe zabawy, by bardziej służyły założonym przeze mnie celom.

Taki opis efektów odnosi się do umiejętności nauczyciela ale także efektów dla dzieci. Można je oczywiście rozdzielić

Proszę przy opisywaniu tego wymagania zwrócić uwagę na zapis "umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań" - bardzo ważny, ale często pomijany przez nauczycieli.

Oto jak można przedstawić to działanie

2. Dokonywałam ewaluacji własnych działań

w W ramach zbierania informacji zwrotnych o skuteczności oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych:

 •                    analizowałam skuteczność metod pracy po każdych przeprowadzonych zajęciach
 •                    słuchałam i uwzględniałam w pracy wskazówki  opiekuna stażu i dyrektora, którzy obserwowali prowadzone przeze mnie zajęcia
 •                    dokonywałam obserwacji pedagogicznych dzieci zgodnie z ustalonymi terminami
 •                    opracowywałam wnioski do dalszej pracy po pierwszym półroczu i zakończeniu roku
 •                    przeprowadzałam ewaluację realizowanych programów własnych
 •                    przeprowadzałam wśród rodziców ewaluację dotyczącą prowadzonych przeze mnie zajęć otwartych
 •                   przeprowadzałam wśród nauczycieli szkół podstawowych do których uczęszczają moi absolwenci ankiety oraz dokonywałam analizy tych  ankiet  

Uzyskane efekty:

 •  dzięki ankietom mogłam poznać zdanie rodziców na temat stosowanych metod, zaplanować odpowiednie działania dydaktyczne, szukać skuteczniejszych form i metod pracy
 • wskazówki opiekuna stażu i dyrektora pozwoliły mi lepiej planować przebieg zajęć oraz dobierać właściwe pomoce i metody pracy
 •  ankieta badająca losy naszych absolwentów pozwoliła mi poznać mocne i słabe strony naszego przedszkola oraz stan przygotowania dzieci do podjęcia nauki i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy
 •  bieżąca analiza stosowanych metod przyczyniała się do dopasowania ich  do celów, zadań i  do potrzeb dzieci
 • analiza własnych działań rodziła refleksję, jak planować swój dalszy rozwój 

 Dużym problemem dla nauczycieli jest opisanie wymagania  § 7, ust. 2, pkt. 5 dotyczącego umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Oto moja propozycja opisania realizacji tego wymagania.

1. W trakcie stażu śledziłam systematycznie zmiany w przepisach prawa oświatowego. Zapoznałam się z następującymi przepisami

 • ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami)
 • ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 ze zmianami)
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. 2017 poz. 356)
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 r.  poz. 1591)
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 )
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516)

Dzięki analizie tych przepisów:

 • poznałam zasady funkcjonowania nowego ustroju szkolnego
 • przeanalizowałam przepisy dotyczące pracy nauczyciela
 • przypomniałam sobie przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
 • przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i prawidłowo napisałam plan rozwoju zawodowego
 • pracowałam zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o programy gwarantujące jej realizację
 • brałam udział w opracowaniu dokumentacji przedszkolnej (napisać jakiej np. procedur, statutu, planów pracy,  innowacji itp.)
 • prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela
 • udzielałam pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowałam o objęcie ich pomocą specjalistów
 • organizowałam wycieczki zgodnie z przepisami w sposób gwarantujący dzieciom bezpieczeństwo

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinni dopisać jeszcze:

 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz, 1578)

W czasie prezentacji nie trzeba wymieniać dat  rozporządzeń i ustaw oraz poz. z dzienników ustaw. Wystarczy powiedzieć brzmienie ustawy czy rozporządzenia.

W zaproponowany przeze mnie sposób można napisać sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

opracowała Jolanta Wasilewska

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież