LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Nauczyciel starający się o stopień nauczyciela dyplomowanego w przeciwieństwie do nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego przygotowuje teczkę.

 

W przedszkolu czy szkole zakończenie awansu wygląda tak samo jak w przypadku nauczyciela kończącego staż na mianowanie. Po zakończeniu stażu nauczyciel ma 30 dni na złożenie sprawozdania do dyrektora. Dyrektor ma 21 dni na przygotowanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wręcza nauczycielowi ocenę na piśmie (może być pozytywna lub negatywna). Wydaje również zaświadczenie o:

 • wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego, dacie jej dokonania

I to jest koniec formalności związanych z zakończeniem stażu w placówce. Teraz nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do kuratora oświaty. Ma na to 3 lata. Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego złożone do 30 czerwca są rozpatrzone do końca sierpnia, natomiast złożone w drugim terminie do końca października będą rozpatrzone do 31 grudnia. Jeśli wizytator do którego trafi teczka stwierdzi jakieś nieprawidłowości poprosi na piśmie o poprawienie ich lub uzupełnienie braków w ciągu 14 dni.

Dokumentacja składana przez nauczyciela dyplomowanego składa się z dwóch części.

Część A 

 • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz  
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem
 • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie dyrektora (oryginał), jeśli nauczyciel w czasie stażu zmieniał miejsce pracy to dołącza zaświadczenia z wszystkich miejsc pracy
 • jeśli któryś z dokumentów wydany jest na poprzednie nazwisko, należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego poświadczonego za zgodność z oryginałem

Część B

 • krótki wstęp, kilka słów o sobie
 • opis i analiza wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1), 2), 3) oraz co najmniej trzech wymienionych w pkt.4) oraz  analizę co najmniej dwóch przypadków rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych (najlepiej aby jeden z przypadków dotyczył problemów edukacyjnych a drugi wychowawczych)

NIE WOLNO DO DOKUMENTACJI WKŁADAĆ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ANI OCENY DOROBKU ANI TYM BARDZIEJ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ ZADAŃ. ŚWIADCZYŁOBY TO O NIEZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRZEZ NAUCZYCIELA.

Dokumentację najlepiej złożyć w segregatorze i poszczególne części oddzielić przekładkami. Dokumentację z części A można włożyć w jeden skoroszyt, a z części B opis i analizę każdego wymagania włożyć do osobnego skoroszytu. Proszę pamiętać, że komisja ocenia spełnianie wymagań przez nauczyciela przede wszystkim poprzez analizę złożonych dokumentów. Dlatego pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. 

Jak prawidłowo opisać i przeanalizować działania. Należy opisać:

 • co się zrobiło?
 • dlaczego?
 • cel działania
 • przebieg tego działania,
 • szczegółowo efekty dla siebie, dzieci i przedszkola lub szkoły

Działania nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego powinny wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola. Proszę zwrócić uwagę, aby efekty były konkretne, związane z działaniem i aby nie powtarzały się te same efekty przy każdym działaniu. Oto przykład opisu i analizy:

Udział w szkoleniowym zebraniu rady pedagogicznej na temat "Metody aktywizujące w przedszkolu". 

Szkolenie prowadziła jedna z koleżanek pracujących w naszym przedszkolu. Celem szkolenia było przypomnienie metod aktywizujących wykorzystywanych w pracy z dziećmi. Dobór właściwych metod jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o efektywności naszej pracy. Metody aktywizujące są szczególnie lubiane przez dzieci i przynoszą najlepsze efekty w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Dlatego z dużym zainteresowaniem wysłuchałam wystąpienia koleżanki, która omówiła następujące metody:

 • ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • pedagogiki zabawy
 • edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej

W czasie udziału w szkoleniu po raz kolejny uświadomiłam sobie, że dzięki stosowaniu metod aktywizujących dziecko jest bardziej aktywne, rozwija swoją kreatywność, uczy się samodzielnego dochodzenia do wiedzy, jest zmotywowane i zachęcone do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, postrzega je jako coś ciekawego, uczy się samodzielności, sprawczości. Zachęciło mnie to do poszerzenia wiedzy na temat metody edukacja przez ruch. Zapisałam się na kurs i zdobyłam umiejętność pracy tą metodą, którą często i z powodzeniem wykorzystuję.

Efekty szkolenia dla nauczyciela:

 • przypomnienie wiadomości o prezentowanych metodach aktywizujących
 • poznanie mało znanej mi wcześniej metody edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej i zainspirowanie do poszerzenia umiejętności stosowania tej metody (udział w kursie)
 • uświadomienie znaczenia prawidłowego doboru metod
 • uświadomienie skuteczności i atrakcyjności tych metod dla dziecka
 • zachęcenie do częstszego stosowania metod aktywizujących w pracy z dziećmi

Efekty dla dzieci:

 • uatrakcyjnienie zajęć w których biorą udział
 • szybsze dochodzenie do wiedzy i zdobywanie umiejetności
 • zdobycie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 • rozwijanie motywacji wewnętrznej
 • rozwijanie mocnych stron dzieci poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy z zakresu różnych aktywności
 • możliwość wszechstronnego rozwoju

Efekty dla przedszkola:

 • poszerzenie oferty przedszkola poprzez stosowanie ciekawych, nowych (edukacja przez ruch)  metod pracy
 • zadowolenie rodziców, którym dzieci opowiadają o ciekawych zajęciach w przedszkolu
 • zwiększenie efektywności podejmowanych w przedszkolu działań

Tak należy opisać każde działanie. Ponieważ pisania jest dużo, to już ostatni moment, aby zabrać się za nie. 

Proszę pamiętać, że nauczyciel starający się o stopień nauczyciela dyplomowanego może opisać działania realizowane w czasie między uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego a rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, dlatego po opisaniu działań zrealizowanych w trakcie stażu, można do każdego wymagania załączyć opis tych działań. Np. kiedy opisujecie szkolenia w których braliście udział na końcu zatytułujcie:
Szkolenia ukończone przed rozpoczęciem stażu.
i opiszcie je

Jakich błędów należy unikać.

 • Proszę nie pisać, że zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, ponieważ procedurę awansu na kolejne stopnie powinien znać nauczyciel zdający egzamin na mianowanie. Ktoś kto jest nauczycielem mianowanym już nie zapoznaje się z tą procedurą. Można natomiast napisać, że przeanalizowałam wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Nie pomijać technologii informacyjnej  i komunikacyjnej poza komputerem. Należy wspomnieć o rozmowach telefonicznych z rodzicami, używaniu telefonu do robienia zdjęć, nagrywania filmików, o używaniu DVD, magnetofonu, rzutnika, aparatu fotograficznego (dokumentowanie i udostepnianie zdjęć jako źródła informacji o wydarzeniach przedszkolnych)
 • Nie zapominać o ewaluacji programów własnych. Należy zawsze przeprowadzić taką ewaluację i ją opisać w składanej dokumentacji.
 •  Nie zapominać o podkreśleniu tego, że było się przewodniczącym zespołu zadaniowego, bo to ma większe znaczenie niż praca w zespole.
 • Nie powtarzać działań w różnych wymaganiach mimo, że pasują do kilku, zdecydować się na jedno, to gdzie mamy mniej do napisania.
 • Pełnienie funkcji opiekuna praktyk nie wpisywać do dzielenia się wiedzą tylko do "wykonywania zadań na rzecz oświaty"
 • nagroda dyrektora to nie jest szczególne osiągnięcie, musi to być  co najmniej nagroda prezydenta, burmistrza czy wójta, mile widziana kuratora 

Po analizie teczki komisja zadaje pytania nieegzaminacyjne typu:

 • dopytuje o działania do wymagań w których było zbyt mało napisane
 • pyta o efekty podjętych działań
 • co pani  dało najwięcej satysfakcji itp. 

Więcej na temat  opisywania wymagań w szkoleniu e- learningowym, które ukaże się na stronie pod koniec lutego

opracowała Jolanta Wasilewska

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież