LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

 

 Oto odpowiedzi na pytania znajdujące się na facebooku -profilu  Lepszej Strony Edukacji

 

1. Do 31 sierpnia

 

 1. Dokumenty zewnętrzne:

-        ustawy: ustawa o systemie oświaty,  Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela

-        rozporządzenia

Dokumenty wewnętrzne: statut, regulaminy, procedury, koncepcja pracy  przedszkola, roczny plan pracy, program wychowawczy i profilaktyki

 

 1. Karta wycieczki, która zawiera:

-        Cel i założenia programowe

-        Trasę wycieczki

-        Termin

-        Liczbę uczestników

-        Liczbę opiekunów

-        Środek lokomocji

-        Oświadczenie  opiekunów o  przestrzeganiu przepisów  dotyczących zasad bezpieczeństwa

 

 1. Ustawę o systemie oświaty - szczególnie rozdział dotyczący wychowania przedszkolnego, kompetencji poszczególnych organów przedszkola, programów wychowania przedszkolnego

Karta Nauczyciela- wszystko co w niej zawarte jest istotne

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania  i sposobu organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej- jeśli ktoś opracowywał innowacje

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 1. Wyróżniająca, dobra i negatywna

 

 1. Zgody rodziców

-        Program wycieczki

-        Umowa z przewoźnikiem

-        Karta wycieczki

-        Zakres czynności podpisany przez kierownika wycieczki

-        Preliminarz wycieczki

-        Lista uczestników przypisanych poszczególnym opiekunom

 

 1. IPET opracowuje się do 30 września   lub 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia lub 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni IPET jeśli dziecko kontynuuje edukacje przedszkolna.

 

 1. Obowiązki Nauczyciela opisuje Karta Nauczyciela

-        rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

-        wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

-        dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

-        kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

-        dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

 1. Karta Nauczyciela.

 

 1.  Zawsze inspiracja do napisania programu powinny być zdiagnozowane potrzeby dzieci.

Procedura dopuszczenia programu własnego lub wydanego przez inną osobę jest taka sama.

-        Nauczyciel wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku

-        Dyrektor przedstawia program radzie do zaopiniowania

-        Następnie dyrektor dopuszcza program do użytku zarządzeniem

-        Program zostaje wpisany do zestawu programów wychowania przedszkolnego danej placówki

 

 1.  Kompetencje rady pedagogicznej dzielą się na trzy rodzaje:

-        stanowiące -   rada uchwala  (wyłącznie do niej należy decyzja w tej sprawie)

-        opiniujące – rada opiniuje na drodze uchwały (najczęściej wnioski lub dokumenty dyrektora)

-        wnioskujące – występuje z wnioskiem

Najważniejsze kompetencje to kompetencje stanowiące:

Rada pedagogiczna uchwala:

-        plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

-        realizację w przedszkolu   innowacji i eksperymentów

-        skreślenie dziecka z listy wychowanków

-        sposób wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego

-        regulamin swojej działalności

-        organizację doskonalenia zawodowego

Kompetencje opiniujące.

Rada pedagogiczna opiniuje:

-        programy wychowania przedszkolnego

-        organizację pracy przedszkola -  projektu na kolejny rok szkolny i kolejne aneksy

-        plan finansowy dyrektora

-        wnioski dyrektora o przyznanie nagród, wyróżnień

-         propozycje dyrektora przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

-        zmiany w statucie

Kompetencje wnioskujące

Rada pedagogiczna wnioskuje:

-        do dyrektora w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia

-        odwołanie dyrektora ze stanowiska


Jeśli w placówce nie ma rady przedszkola (nie mylić z radą rodziców- w skład rady przedszkola wchodzą rodzice i nauczyciele i jest to organ ważniejszy niż rada pedagogiczna, nie ma jednak obowiązku jej tworzenia i w związku z tym działa w niewielu placówkach) rada pedagogiczna przejmuje jej kompetencje;

-        uchwala statut i zmiany w statucie

-        wnioskuje o dokonanie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela

-        opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych

-        wyraża opinię na temat pracy dyrektora podczas dokonywania oceny jego pracy

 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest dzieciom:

1)      z niepełnosprawnością

2)      zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

3)      szczególnie uzdolnionym

4)      ze specyficznych trudnościami w uczeniu się;

5)      z zaburzeniami komunikacji językowej;

6)      z chorobą przewlekłą;

7)      w sytuacjach  kryzysowych lub traumatycznych

8)      w niepowodzeniach edukacyjnych;

9)      w przypadku  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

10)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 Pomocy udzielają nauczyciele w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i  specjaliści w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

Pomoc może być udzielana na wniosek:

1)      rodziców dziecka

2)      dyrektora przedszkola,

3)      nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego  zajęcia z dzieckiem;

4)      pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

5)      poradni;

6)      asystenta edukacji romskiej;

7)      pomocy nauczyciela;

8)      pracownika socjalnego;

9)      asystenta rodziny;

10)  kuratora sądowego.

 1. Dziennik zajęć wychowawczo-dydaktycznych lub specjalistycznych

Dokumentacja obserwacji i diagnozy pedagogicznej

Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Plany pracy wychowawczo-dydaktycznej

Protokoły zebrań z rodzicami

Zeszyty indywidualnych kontaktów z rodzicami

 

 1. Zmiany do statutu przygotowuje zespół zadaniowy powołany w tym celu. Przedstawia projekt zmian Radzie pedagogicznej. Rada opiniuje go uchwałą. Jeśli w przedszkolu funkcjonuje Rada Przedszkola to ona uchwala zmiany, jeśli nie uchwala je Rada Pedagogiczna

 

 1. Nauczyciel, który zdał egzamin przed komisją otrzymuje akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nie oznacza to jednak automatycznego przekształcenia umowy. Przekształcenia dokonuje dyrektor odpowiednim pismem jeśli  spełnione są  następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

3)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

4)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4a) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
Nauczyciel mianowany, który ma podpisaną umowę na czas nieokreślony może zostać zwolniony na zasadach obowiązujących w Kodeksie Pracy, natomiast nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być zwolniony jedynie w przypadku całościowej lub częściowej likwidacji przedszkola, (otrzymuje wtedy odprawę w wysokości  6- miesięcznego wynagrodzenia),  nieobecności spowodowanej chorobą przekraczającą 182 dni, otrzymania orzeczenia o niezdolności do pracy, otrzymania negatywnej oceny pracy. Nauczyciel mianowany może być przeniesiony do innego przedszkola zachowując wszystkie uprawnienia.

 

 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor na wniosek:

-        nauczyciela

-        organu sprawującego nadzór pedagogiczny

-        organu prowadzącego

-        rady szkoły (jeśli jej nie ma to rady pedagogicznej)

-        rady rodziców

 

Nauczyciel może odwołać się od oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież