width=850""

 

Powracam do cyklicznego zamieszczania co miesiąc kalendarza dyrektora zawierającego najważniejsze obowiązki dyrektora.

width=850"" W związku ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dyrektorzy i nauczyciele  muszą zmienić dokumentację związaną z monitorowaniem podstawy programowej. Obowiązek monitorowania wynika  m.in. z zapisów w wymaganiach wobec przedszkoli.

Przed wieloma dyrektorami obowiązek zorganizowania posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. Przypomnę kolejne kroki w obowiązkach dyrektora związanych z jej powołaniem i poprowadzeniem obrad a w załączeniu znajdziecie wzory  niezbędnych dokumentów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor sprawuje nadzór, poprzez działania planowe i doraźne. Działania planowe zawarte są w planie nadzoru pedagogicznego, opracowywanego przez dyrektora na każdy rok szkolny. Z dokumentem tym dyrektor ma obowiązek zapoznać radę pedagogiczną do 15 września.

Znajdziecie tutaj pliki z kalendarzem dyrektora na rok szkolny 2016/2017