Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor sprawuje nadzór, poprzez działania planowe i doraźne. Działania planowe zawarte są w planie nadzoru pedagogicznego, opracowywanego przez dyrektora na każdy rok szkolny. Z dokumentem tym dyrektor ma obowiązek zapoznać radę pedagogiczną do 15 września.

 

Plan nadzoru opracowuje się w oparciu o wnioski  z nadzoru pedagogicznego  sprawowanego w ubiegłym roku i zdiagnozowane potrzeby przedszkola. W planie nadzoru pedagogicznego dyrektora nie uwzględnia się kierunków polityki oświatowej państwa. Zgodnie z rozporządzeniem, kierunki te są podstawą do opracowania planu nadzoru przez Kuratorów Oświaty.

Formami sprawowania nadzoru są:

·         Ewaluacja

·         Kontrola

·         Wspomaganie

Te trzy elementy musi zawierać plan nadzoru.

Ewaluacja

Plan nadzoru nie zawiera projektu ewaluacji wewnętrznej a jedynie zgodnie z rozporządzeniem przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania.

Przedmiot ewaluacji to wymaganie wybrane przez radę pedagogiczną, którego spełnianie będą badać nauczyciele. Do ewaluacji  wybiera się zagadnienia uznane w placówce za istotne a nie te, które zostały wyznaczone do ewaluacji zewnętrznej.

Terminy przeprowadzania ewaluacji to: termin wyboru zagadnień kluczowych, opracowania narzędzi, przeprowadzania badań, opracowywania wyników tych badań oraz prezentacji raportu. Zespół do spraw ewaluacji powinien przygotowywać dokumentację i przeprowadzać badania zgodnie z tym terminarzem.

2.       Kontrola

Powinna dotyczyć przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dyrektor wybiera te zagadnienia, które są według niego istotne. Na pewno będą do nich należeć: bezpieczeństwo, realizacja podstawy programowej, prowadzenie dokumentacji itp.

3.       Wspomaganie

Odbywa się ono poprzez diagnozę pracy przedszkola, motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, organizowanie szkoleń i narad. Ja w swoim planie uwzględniam następujące elementy:

1.       Obserwacje pracy nauczycieli (tematykę i plan obserwacji zajęć z podziałem na obserwacje doradczo-doskonalące, kontrolno-oceniające i diagnozujące)

2.       Harmonogram i tematykę narad

3.       Doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia wewnętrzne, zajęcia koleżeńskie, awans zawodowy itp.)

 

 

Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego wraz z całą dokumentacją nadzoru (arkuszami kontroli, obserwacji) do zaplanowanych działań są do kupienia. W najbliższym czasie opracowany zostanie projekt ewaluacji do wymagania zaplanowanego w planie nadzoru do ewaluacji wewnętrznej.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież