Bądź na bieżąco, poznaj najnowsze trendy w edukacji.    

Strefa wiedzy

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia. Sprawdź ofertę.

Szkolenia

Skorzystaj z gotowych, aktualnych wzorów dokumentów

Wzory dokumentów

LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Rok 2017 to rok gruntownych zmian w  oświacie,  a co za tym idzie, zmian w prawie oświatowym.  Nauczyciele, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu po 30 czerwca i złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do końca października, muszą uwzględnić w swoich sprawozdaniach również nowe prawo oświatowe i znać je, przystępując do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oto zestawienie najważniejszych ustaw i rozporządzeń, które zostały zmienione w 2017 r.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 ze zmianami) - nowa ustawa wprowadzona na miejsce ustawy o systemie oświaty
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. 2017 poz. 356)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 r.  poz. 1591)

 •  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz, 1578)

 •  Rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz.U. 2017 poz. 649) - nowe

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170 ze zmianami)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 )

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1658)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611

  Prawo oświatowe zostało wprowadzone w miejsce ustawy o systemie oświaty (uoso), która jest systematycznie wycofywana. Należy jednak pamiętać, że w uoso pozostał wciąż aktualny rozdział 22 a, opisujący wymagania wobec programów wychowania przedszkolnego i sposób ich dopuszczania do użytku.

  Jeśli chodzi o ustawę Prawo oświatowe jest ono nie do przebrnięcia, jeśli chce się przeczytać całą. Dla ułatwienia, poniżej wymieniam artykuły, które trzeba przeczytać i znać:

  Art. 5  o obowiązkach nauczyciela

  Art. 10. – kompetencje organu prowadzącego

  Art. 13 – jakie przedszkole jest przedszkolem publicznym

  Rozdział 2- opisujący zasady funkcjonowania wychowania przedszkolnego

  Art. 68- kompetencje dyrektora szkoły

  Art. 70 – kompetencje rady pedagogicznej

  Art. 84- kompetencje rady rodziców

  Art. 102- statut przedszkola

  Art. 110 – arkusz organizacji przedszkola

  Art. 131- rekrutacja do przedszkola

Zamieszczam również, dla przypomnienia, publikowane już wcześniej opracowania dotyczące porównania starych i nowych rozporządzeń:

Zmiany w podstawie  programowej 

Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Zmiany w nadzorze pedagogicznym  

Zmiany w ewaluacji zewnętrznej 

Są też ustawy i rozporządzenia, które nie zostały zmienione w 2017 r. Oto one:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)- pojawił się tekst jednolity

 •  Ustawa z 7 września 1991 r o systemie oświaty. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. (Dz.U. 2016 poz. 2035)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516)

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.( Dz.U. 2014 poz. 1150)