Blog

Akty prawa wewnętrznego w przedszkolu  i sposób ich wprowadzania.

 

Początek roku szkolnego to intensywny okres ustanawiania prawa wewnętrznego, wprowadzania zmian dostosowujących dokumentację do zmieniającego się prawa oświatowego i organizacji pracy przedszkola w danym roku szkolnym. Dlatego proponuję powtórkę z najważniejszych aktów prawa wewnętrznego i sposobu ich wprowadzania.

Do aktów prawa wewnętrznego zaliczamy uchwały, zarządzenia, decyzje administracyjne dyrektora.

Uchwały podejmują organy przedszkola: rada pedagogiczna, rada rodziców, rada przedszkola. Uchwały podejmowane są większością głosów, a podpisuje je przewodniczący (nie wszyscy członkowie). Uchwała powinna zawierać:    

Nazwę – Uchwała

Numer – np. 1/2016 lub 1/2016/2017 (sposób numerowania jest ustalany w danej placówce,        przepisy prawa nie regulują tej kwestii)

Organ wydający – Rady Pedagogicznej……………………………(pełna nazwa placówki)

Data – z dnia………

Określenie sprawy – np. w sprawie  zaopiniowania planu finansowego przedszkola

Uchwała nr 1/2016/2017

Rady Pedagogicznej Przedszkola…………………..

z dnia………………………..

w sprawie……………………………..

Następnie podajemy podstawę prawną – konkretny artykuł oraz nazwę ustawy lub rozporządzenia. 

 

Zarządzenia dyrektora wprowadzają określone zasady postępowania w placówce i wydawane są w oparciu o określony przepis prawa. Zarządzeń dyrektora nie poddaje się głosowaniu. Wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Sposób ogłoszenia zależy od zasad przyjętych w danym przedszkolu. Może to być wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Nie ma obowiązku potwierdzania podpisem faktu zapoznania się z zarządzeniem. Zarządzenia dyrektora podobnie jak uchwały numeruje się w sposób przyjęty w danym przedszkolu. Tytuł zarządzenia wygląda tak samo jak tytuł uchwały.

Zarządzenie nr 1/2016

Dyrektora Przedszkola……………………

z dnia………………………………………..

w sprawie……………………………..

Na podstawie……………………..zarządza się co następuje:

Zarządzenia mogą być wydawane np. w sprawie:

·         dopuszczenia do użytku  programów wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny,

·         wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji,

·         powołania Komisji Rekrutacyjnej,

·         powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego,

·         powołania Komisji inwentaryzacyjnej,

·         powołania zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

·         wprowadzenia regulaminów i procedur.

 

 

Decyzje administracyjne

Jeśli w akcie prawa oświatowego użyte jest sformułowanie, że dyrektor „w drodze decyzji” rozstrzyga jakąś kwestię oznacza to, że dyrektor wydaje decyzję administracyjną w oparciu
o kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 106 k.p.a jeżeli przepisy prawa zobowiązują do zasięgnięcia opinii innego organu oznacza to, że dla prawidłowego podjęcia decyzji organ wydający decyzję musi wystąpić o wymaganą opinię przed rozstrzygnięciem sprawy (np. w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków). Art. 109 §1 k.p.a. precyzuje, że decyzję doręcza się stronom na piśmie. Zgodnie  z art. 107 k.p.a.  decyzja administracyjna powinna zawierać następujące elementy:

Dyrektor Przedszkola nr……………                                                                           miejscowość i data…………………………

w ……………………..    

Decyzja nr ……………./ ………………….

Na podstawie……………………………………………………………..

postanawiam…………………………………….

Uzasadnienie faktyczne i prawne ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie: czy i w jakim trybie można odwołać się od decyzji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                     Podpis dyrektora

 

Należy pamiętać, że decyzja administracyjna może być wykonana dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  organu wydającego decyzję, czyli dyrektora przedszkola w dwóch pierwszych sprawach do organu prowadzącego, w trzech kolejnych do Kuratorium.

Zgodnie z prawem oświatowym dyrektor przedszkola wydaje decyzje jedynie w następujących sprawach:

·         nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

·         odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

·         zezwolenia lub odmowy  na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,

·         skreślenie wychowanka z listy

 

Oprócz decyzji administracyjnych dyrektor podejmuje szereg decyzji kierowniczych. Są to takie kwestie przy których w aktach prawa oświatowego mówi się o decyzji bez sformułowania „w drodze decyzji”. Należą do nich:

·         wstrzymanie uchwały rady pedagogicznej,

·         organizacja nauczania indywidualnego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie takiego kształcenia,

·         ocena dorobku zawodowego nauczyciela,

·         ocena pracy nauczyciela,

·         udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia,

·          przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny,

·          zawieszenie w pełnieniu obowiązków.

Proponuję do zakupienia pakiet  najważniejszych procedur i regulaminów, które powinny obowiązywać w każdej placówce oraz gotowe uchwały i zarządzenia wprowadzające je w życie. Wszystkie dokumenty zostały opracowane w oparciu o nowe prawo oświatowe i zawierają aktualne podstawy prawne.