Blog

Co powinien zawierać statut przedszkola

Zawartość statutu przedszkola opisana jest w art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  Myślę, że wszyscy przygotowujący się do napisania statutu przeanalizowali ten artykuł dokładnie.

Rozpoczyna się od słów “statut powinien zawierać w szczególności” – słowo w szczególności oznacza, że musi zawierać te elementy, natomiast może też zawierać coś co nie zostało wymienione. W najbardziej znanej pozycji książkowej na temat statutu “Statut konstytucją szkoły”, autor Antoni Jeżowski zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii dotyczących zawartości statutu.

Statut powinien zawierać cele, które są sformułowane ogólnie i dotyczą trzech aspektów pracy przedszkola: wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego. Z celów wynikają zadania, które przedstawiają sposób realizacji celów. Cele są tym do czego dążymy, ale co nie zawsze do końca musi nam się udać. natomiast zadania powinny zostać zrealizowane.

Statut to nie regulamin, który dokładnie opisuje zasady postępowania, czy zasady obowiązujące w przedszkolu. Statut powinien poruszać najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem przedszkola i odwoływać się do regulaminów wydawanych w drodze zarządzenia przez dyrektora.

Podobnie z zakresem zadań pracowników przedszkola. Zakres zadań to pojęcie bardziej ogólne niż szczegółowy zakres obowiązków, który każdy pracownik otrzymuje w momencie zatrudnienia. Oznacz to, że do statutu nie wpisujemy szczegółowych zakresów obowiązków a jedynie ogólne zadania, jakie są przypisane poszczególnym stanowiskom.

Kolejna kwestia to cytowanie aktów prawa wyższego rzędu. Do statutu nie powinno się przepisywać wprost, zapisów z ustaw i rozporządzeń, które są aktami wyższego rzędu niż statut.

Statut powinien opisywać obecny stan rzeczy a nie hipotetyczny. Jeśli nie organizujemy wczesnego wspomagania rozwoju czy zajęć rewalidacyjnych nie opisujemy ich w statucie. Jeśli nie ma w przedszkolu stanowiska wicedyrektora, nie piszemy o tym, że takie stanowisko może być utworzone. statut dotyczy aktualnej sytuacji

Tyle autorytet w sprawach statutu. Ja w opracowanym przez siebie statucie wyszczególniłam następujące rozdziały:

1. Informacje o przedszkolu
2. cele i zadania przedszkola
3.Sposób realizacji zadań przedszkola
4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem
5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
6. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami
7. Organy przedszkola
8. Organizacja i czas pracy przedszkola
9. Zasady odpłatności
10. zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola
11. Prawa i obowiązki dzieci oraz przypadki w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków
12. Postanowienia końcowe

Opracowany statut można dokonując kosmetycznych poprawek dostosować do specyfiki własnej placówki, wpisując nazwę i np. dopisując lub usuwając wymienione pomieszczenia, wykreślając stanowiska, których nie ma w Waszej placówce. Polecam.