Blog

Dokonywanie zapisów w dzienniku zajęć.

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz warunkach  i sposobie jej realizacji, powodują konieczność dokonania zmian w zapisach w dzienniku zajęć. Przede wszystkim – nadal  nie ma jednego obowiązującego wzoru dokonywania wpisów w dzienniku. Zależy to od wewnętrznych ustaleń w przedszkolu i tego jaki sposób monitorowania podstawy programowej został w nim przyjęty.

Na pewno nie podlega jednak dyskusji to, że wpisy w dzienniku muszą zgadzać się z planem miesięcznym a nie  przewodnikiem metodycznym. Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć jest tylko propozycją,  może być dla nauczyciela inspiracją, ale nie jest obowiązującym dokumentem, który należy realizować. Realizujemy program, uszczegółowiony w planie pracy wychowawczo – dydaktycznej, napisanym przez nauczyciela dla konkretnej grupy dzieci. Zapisy powinny również zgadzać się z tygodniowym rozkładem zajęć – czyli ustaleniami  nauczycieli pracujących w danej grupie które z  obszarów edukacyjnych  będą realizowane w poszczególnych dniach tygodnia. Przyjmuje się zasadę, aby w jednym dniu były jedne zajęcia wymagające od dzieci skupienia uwagi i drugie z dominacją ruchu. To czy w dzienniku zaznaczamy obszar z podstawy zależy od rodzaju wybranego dziennika i sposobu monitorowania podstawy programowej.

 Co powinno znaleźć się w zapisie.  W ranku kiedy dzieci mają czas na zabawy dowolne wpisujemy codziennie inne rodzaje zabaw i ich cel. O tej porze dnia realizujemy najczęściej cele wychowawcze, z zakresu współpracy i współdziałania w grupie i bezpieczeństwa. W nowej podstawie programowej z 14 lutego 2017 r. dużo uwagi zwraca się na zajęcia niekierowane, naukę poprzez zabawę. urządzenie sali w sposób umożliwiający dzieciom eksperymentowanie, rozwijanie zainteresować, samodzielne dochodzenie do wiedzy, gdzie nauczyciel jest osoba podążającą za dzieckiem i służącą mu pomocą w razie potrzeby Dlatego, aby udowodnić realizację warunków i sposobu realizacji nowej podstawy programowej proponuję, aby wpisać co nauczyciel w tym czasie robił z dziećmi np. oglądanie i czytanie książki o dinozaurach z….(wpisać imię i pierwsza literę nazwiska dziecka”. Z grupą chętnych dzieci obserwacja wzrostu….. i wymiana spostrzeżeń. W grupie maluchów codziennie przed śniadaniem prowadzi się zabawę ruchową z wybranym rodzajem ruchu. Mamy 14  zabaw z różnymi rodzajami ruchu. Rano, najlepszą zabawą będzie zabawa orientacyjno-porządkowa. W grupie maluchów prowadzi się trzy zabawy ruchowe w ciągu dnia. Każda z innym rodzajem ruchu. Drugą zabawę prowadzimy przed obiadem lub jeśli w danym dniu są zajęcia wymagające od dzieci skupienia uwagi i zawierające mało ruchu, to między tymi zajęciami. Trzecią zabawę prowadzi się przed podwieczorkiem. W grupie dzieci starszych, rano prowadzi się zestaw zajęć porannych. Jeden przez tydzień i nadaje się im kolejne numery. Po śniadaniu rozpoczynają się zajęcia z całą grupą mające na celu realizację programu wychowawczo-dydaktycznego. Zapis w dzienniku powinien zawierać rodzaj zajęć, temat i przynajmniej jeden cel.  Np. Opowiadanie nauczycielki „Przygoda Burka z podwórka” z wykorzystaniem ilustracji – wdrażanie dzieci do opieki nad zwierzętami. Należy zwrócić uwagę, aby za każdym razem w czasie zajęć z mowy ojczystej występował inny rodzaj zajęć: np. zabawa dydaktyczna, historyjka obrazkowa, wiersz, zagadka. Zapis „rozmowa z dziećmi na temat……………. „ świadczy o tym,  że zajęcie nie zostało poprowadzone poprawnie pod względem metodycznym. Dzieci w czasie zajęć powinny działać, szukać rozwiązania problemów, porównywać, zgadywać, szukać przyczyn i skutków itp. a nie rozmawiać.  Rozmowa nie należy do efektywnych metod  nauczanie. Zajęcia plastyczne można zapisywać zaczynając od techniki plastycznej np. malowanie farbami na temat „jesień”- utrwalenie barw charakterystycznych dla tej pory roku Z dziećmi 5 i 6- letnimi prowadzimy co najmniej dwa razy w tygodniu zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Jeden zestaw prowadzi się przez dwa tygodnie. Zestawy powinny być numerowane. W nowej podstawie nie ma dokładnie określonego czasu pobytu na powietrzu, ale jest wyraźne stwierdzenie o konieczności codziennego pobytu na dworze. Ten czas powinien być  przeznaczony nie tylko na spacery, zabawy, ale też na prace gospodarczo-porządkowe, gry, zabawy ruchowe. Na dworze można również  prowadzić  zajęcia dydaktyczne –  szczególnie z zakresu edukacji przyrodniczej. Po obiedzie musi być czas na odpoczynek . To doskonały moment na słuchanie bajek, opowiadań, czytanie książek, słuchanie muzyki, ale również na ćwiczenia artykulacyjne. Potem nauczycielka może w grupach starszych prowadzić pracę indywidualną z dziećmi mającymi problemy np. ze sprawnością manualną, słuchem fonematycznym – z tymi dla których opracowała programy wspomagania i korygowania rozwoju. Powinna również pracować w tym czasie z dziećmi zdolnymi. W warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej podkreśla się, że każda sytuacja np. spożywanie posiłków, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ubieranie i rozbieranie powinny być wykorzystane do realizacji programu wychowania przedszkolnego. Dlatego należy pamiętać o zapisach, czego w tym czasie dzieci się uczyły, jak ten czas został wykorzystany dla rozwoju dziecka. Zasadnicza zmiana dotyczy planowania i zapisywania zajęć z zakresu nauki czytania. W obszarze IV- poznawczym pkt 4 brzmi ” rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć “, a w warunkach i sposobach realizacji podstawy pkt 3 “Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągania dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu.” pkt 4 “W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji”. Nie można więc uczyć dzieci rozpoznawania liter w sposób zorganizowany z całą grupą. Powinien być to proces spontaniczny w odpowiedzi na zainteresowania dzieci. Moim zdaniem nauczycielki powinny w planie pracy wpisywać ” Rozpoznawanie liter, układanie prostych wyrazów z dziećmi zainteresowanymi.” Do zajęć z mowy wplatać  ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i rozpoznawania liter dla dzieci zainteresowanych i chętnych.

Oto moja propozycja zapisu

Zapis w grupie młodszej

Zabawy dowolne w czasie schodzenia się dzieci.(Do tego proponuję jeden z proponowanych niżej zapisów. Codziennie powinien być inny, zawierać  cel wychowawczy lub dydaktyczny). Zabawy w kącikach zainteresowań. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy. Korzystanie z zabawek zgodnie z ustalonymi zasadami.Budowanie z chłopcami garażu dla samochodów. Utrwalenie pojęć mały, duży.Oglądanie w książkach ilustracji o tematyce jesiennej. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji. Utrwalenie kolorów. Z Adasiem rozpoznawanie liter w jego imieniu. Z Karolem wyszukiwanie różnic na ilustracjach. Obserwacja kształtów liści zgromadzonych w kąciku przyrodniczym z Frankiem. Analiza różnic i podobieństwa w budowie.
Poranna zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Wiewiórki do dziupli”.
Przygotowanie do śniadania. Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.
Śniadanie. Przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw. Nazywanie warzyw znajdujących się na kanapkach. Określanie ich kolorów.
Zabawy ruchowe przy muzyce  ilustrujące piosenkę Ola i liście. Zapoznanie z wyglądem, nazwą i brzmieniem tamburina.
Zabawy dowolne. (Jeden z proponowanych celów) Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce.Stosowanie form grzecznościowych.Zgodne dzielenie się zabawkami.
Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Chodzi jeżyk”
Spacer do parku. (Jeden z wybranych celów). Obserwacja zmian w przyrodzie. Bezpieczne poruszanie się po chodniku.Utrwalenie poznanych znaków drogowych.Po powrocie do przedszkola wieszanie ubrań  na wieszaku przy swoim znaczku. Doskonalenie umiejętności samodzielnego zakładania obuwia. Wdrażanie do samodzielności w czasie zabiegów higienicznych przed posiłkiem.
Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowanie się w czasie obiadu- rozmawianie umiarkowanym głosem.
Leżakowanie. Wdrażanie dzieci samodzielności podczas przebierania się w piżamę. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Podwieczorek. Stosowanie form grzecznościowych w czasie rozdawania posiłku.
Zabawa w kole ze śpiewem „Stonoga”.  Ćwiczenia oddechowe  z wykorzystaniem liści. Zabawa dydaktyczna „Czego brakuje”, układanie puzzli. Porządkowanie sali po skończonej zabawie.

Zapis w grupie dzieci  starszych

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne. Stosowanie form grzecznościowych w czasie zabawy. Z grupą dzieci chętnych wycinanie sylwet owoców na zajęcia dydaktyczne. Ćwiczenia słuchowe. Wyodrębnianie pierwszej głoski z Adasiem i Konradem.  Z Olą i Anią układanie prostych wyrazów z rozsypanki literowej. Doskonalenie przeliczanie w czasie układania PUS-ów z Julką.
Zestaw ćwiczeń porannych nr V wg K. Wlaźnik (jeden zestaw prowadzi się przez tydzień, wpisuje się tylko w poniedziałek). Przygotowanie do śniadania. Korzystanie samodzielnie i prawidłowo z urządzeń sanitarnych.
Śniadanie. Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole, nie opierania się łokciami o stół.
Historyjka obrazkowa „W sadzie”- rozwijanie  myślenia przyczynowo-skutkowego. Utrwalenie pojęcia sad oraz nazw owoców.
Zabawa ruchowa z elementami rzutu i celowania  „Hop gruszka do fartuszka”
Malowanie farbami i klejenie oraz doskonalenie wycinania  podczas wykonywanie pracy plastycznej na temat „Jabłko” z okrągłych tacek papierowych. Porządkowanie stolika po skończonej pracy. Naklejanie kartki ze swoim imieniem i nazwiskiem w celu podpisania pracy.
Zabawy dowolne. Korzystanie z zabawek i sprzętu w sali zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabawy na placu zabaw. Przestrzeganie kolejności zakładania poszczególnych części garderoby. Gry i zabawy sportowe. Wdrażanie do stosowania się do reguł i zasad obowiązujących w zabawach.
Przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym posiłkiem. Zwrócenie uwagi na ciche przysuwanie i odsuwanie krzesełka do stolika.
Odpoczynek- słuchania opowiadania z serii „Tupcio Chrupcio”. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem opowiadania „Porządki w mieszkaniu sowy”. Ćwiczenia słuchowe z grupą dzieci – odtwarzanie usłyszanych rytmów.
Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem piłki- ćwiczenia syntezy słuchowej „Jaki to owoc”. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zgodne dzielenie się zabawkami. Zabawa z elementami równowagi „Ścieżka”
Podwieczorek. Wdrażanie dzieci do zachowania czystości na stolikach w czasie posiłku.
Zabawy integrujące w kole „To jesteś ty” „ Woogi-boogi” „Krasnoludek.  Zabawy konstrukcyjne, tematyczne w kącikach zainteresowań. Układanie puzzli, memory.  Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce. W czasie wychodzenia do domu mówienie „Do widzenia”

 opracowała Jolanta Wasilewska