Blog

Dokumentacja dołączana do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego

Zbliża się czas składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (nauczyciele stażyści i mianowani) oraz postępowania egzaminacyjnego (nauczyciele kontraktowi). Ponieważ nadal krąży wiele mitów na temat tzw. “teczek” oraz zmieniała się dokumentacja załączana do wniosku, porządkuję dziś te informacje.

Generalnie wnioski nauczyciele składają w dwóch terminach: do 30 czerwca lub do 31 października. Wnioski złożone do 30 czerwca muszą być rozpatrzone do 31 sierpnia (do tego czasu musi odbyć się posiedzenie komisji). Wnioski złożone do 31 października muszą być rozpatrzone do 31 grudnia.

Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora. Wzór wniosku poniżej.
Do wniosku nauczyciel stażysta dołącza następujące dokumenty:
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
– zaświadczenie wydane przez dyrektora – oryginał,
– kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
– kopię oceny dorobku zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora,

Jeśli któryś z dokumentów wydany jest na poprzednie nazwisko trzeba dołączyć kopie dowodu osobistego lub aktu małżeństwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.
To cała dokumentacja. Nic więcej nie dołącza się do wniosku- żadnej teczki, zaświadczeń z ukończonych szkoleń itp.

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego. w przypadku placówek publicznych jest to prezydent, burmistrz, wójt. W przypadku placówki niepublicznej jest to właściciel, fundacja, stowarzyszenie. Wniosek poniżej.
Do wniosku nauczyciel kontraktowy dołącza:
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
-zaświadczenie wydane przez dyrektora – oryginał,
– kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
– kopię oceny dorobku zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
– kopię aktu nadania nauczyciela kontraktowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora
Jeśli któryś z dokumentów wydany jest na poprzednie nazwisko trzeba dołączyć kopie dowodu osobistego lub aktu małżeństwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza

Nauczyciel mianowany składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny a więc kuratorium. Każde kuratorium ma swój wzór wniosku, dlatego trzeba pobrać go ze strony swojego kuratorium.
Nauczyciel mianowany dołącza do wniosku:
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
– zaświadczenie wydane przez dyrektora – oryginał,
– kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
– kopię oceny dorobku zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora,
-kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora
– opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1–3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
– kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;