Blog

Jak napisać plan rozwoju zawodowego?

Nie ma jednej obowiązującej formy planu rozwoju zawodowego. Przepisy nie regulują tej kwestii
a więc zależy to wyłącznie od wymagań dyrektora. Ja w swoich wzorach proponuję dwie formy. Obie w formie tabel odwołujących się do każdego wymagania. Jedna z form zawiera kolumny: zadania, formy realizacji, termin, uwagi o realizacji. Drugi wzór zamiast kolumny uwagi o realizacji zawiera kolumnę sposób dokumentowania realizacji. Możecie sobie wybrać tę formę, która bardziej Wam odpowiada lub której oczekuje dyrektor.

Na tym kończy się dowolność w pisaniu planu. Pozostałe kwestie są już dokładnie określone w przepisach prawa. Nauczyciel stażysta musi swój plan przedłożyć dyrektorowi w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Pomaga mu w jego opracowaniu opiekun stażu. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza już napisany plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.

Dyrektor może od razu zatwierdzić plan (ma na to 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) lub zwrócić nauczycielowi ze wskazaniem zmian, które powinien nanieść. Nauczyciel powinien dostosować plan do sugestii dyrektora w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor zatwierdza poprawiony plan w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ponownego przedłożenia go przez nauczyciela.

Plan nauczyciela zgodnie z zapisem w art. 9c ust 3 Karty Nauczyciela powinien uwzględniać wymagania niezbędne do uzyskania stopnia o który ubiega się nauczyciel. Wymagania zapisane są w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r.

Nauczyciele stażyści powinni zapoznać się z par. 6 tego rozporządzenia. W ust. 1 wymienione są powinności nauczyciela stażysty w trakcie stażu. Powinien on:

1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

Wymagania zawarte są w ust. 2

1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

W swoim planie nauczyciel odnosi się do wymagań, ale musi pamiętać, aby uwzględnić w zadaniach i działaniach powinności zawarte w ust.1

Powinności i wymagania na stopień nauczyciela mianowanego zawarte są w paragrafie 7.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien:
1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
4) przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Wymagania zawarte są w ust 2.

 1. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
  1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym
  stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
  2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
  5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
  6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
  8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
  Podobnie jak w przypadku nauczyciel a stażysty nauczyciel kontraktowy odnosi się do wymagań, ale w zadaniach i działaniach musi uwzględnić tzw. powinności z ust. 1

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zapoznać się z par 8.

W ust 1 są jego powinności w okresie stażu. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie stażu powinien:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego.

Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego znajdują się w ust. 3

 1. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
  1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
  2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
  3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
  4) realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:
  a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
  d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Nauczyciele pisząc plan powinni uwzględnić:

 • specyfikę placówki
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku
 • potrzeby dzieci i placówki
 • własne predyspozycje i zainteresowania
 • kierunki polityki oświatowej państwa

Powinni też przeanalizować dokładnie powinności i wymagania. Trzeba zwrócić uwagę, że czego innego oczekuje się od nauczycieli odbywających staż na każdy ze stopni awansu.

Nauczyciel stażysta powinien zapoznać się z obowiązkami i dokumentacją nauczyciela, analizując przepisy prawa i dokumenty wewnętrzne, które regulują te kwestie. Powinien nauczyć się prawidłowo prowadzić dokumentację, planować i realizować proces wychowawczo-dydaktyczny. Doskonalić się zawodowo w zakresie metod i form pracy. Od nauczyciela stażysty oczekuje się włączania się w działania podejmowane przez nauczycieli szkoły/ przedszkola w szczególności opiekuna stażu.

Od nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego oczekuje się większej samodzielności i refleksyjności. Powinien podejmować samodzielne działania, dokonywać ich ewaluacji i modyfikacji. Powinien znać odpowiedzi na pytania dlaczego i po co decyduje się na dane działanie. W zakresie samokształcenia oczekuje się od niego podejmowania form doskonalenia zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z zadań jest też prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli swojej szkoły/przedszkola.

Od nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego oczekuje się wpływu na podnoszenie jakości pracy szkoły. Powinien się on wykazać inicjatywą, wymyślać nowe nie podejmowane dotychczas w szkole działania, pisać własne programy i innowacje, pełnić funkcję przewodniczącego, koordynatora różnych działań. Do jego obowiązków należy dzielenie się wiedzą a w zakresie doskonalenia zawodowego podnoszenie umiejętności posługiwania się technologią komunikacyjną i informacyjną.

Więcej na temat pisania planu oraz przebiegu stażu możecie dowiedzieć się zapisując się na szkolenia online na stronie https://lepszastrona.edu.pl/kurs-kategoria/e-learning/