Blog

Jak napisać sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

Początek nowego roku kalendarzowego to dobry czas na rozpoczęcie pisania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli “Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.”

Rozporządzenie nic nie mówi o formie sprawozdania. Może to być forma opisowa lub tabelaryczna. Osobiście polecam formę opisową, która moim zdaniem daje większe możliwości zaprezentowania przez nauczyciela swoich działań.

Sprawozdanie to przedstawienie w sposób konkretny poszczególnych działań. w sprawozdaniu nauczyciel opisuje swoje działania odpowiadając na pytania:

  • co?
  • kiedy?
  • jak?

W sprawozdaniu należy skupić się na konkretach, nie subiektywnych odczuciach i ocenach.

Pisząc sprawozdanie trzeba odwołać się do kolejnych wymagań i opisać zrealizowane działania, które zawarte są w planie rozwoju. trzeba więc odnieść się do kolejnych działań, które zapisał nauczyciel w planie rozwoju. W czytaniu sprawozdania przez dyrektora i ekspertów przydatne będą wytłuszczenia poszczególnych grup działań np. wycieczek, konkursów, szkoleń. Pomoże to w dostrzeżeniu tych działań.

Opisując kolejne zadania trzeba zrobić to tak, aby oddać swój wkład w dane działanie oraz rangę tego co nauczyciel realizował.

Dlatego opisując np. konkurs trzeba zaznaczyć, czy było się organizatorem, czy współorganizatorem czy tylko przygotowało się dzieci do konkursu. tak samo w przypadku akcji charytatywnej . Trzeba zaznaczyć, czy było się pomysłodawcą czy koordynatorem w placówce czy tylko uczestnikiem.

Opisując metody aktywizujące nie należy opisywać na czym one polegają lecz skupić się na przykładach sposobów ich wykorzystania, podać sytuacje edukacyjne w których poszczególne metody były wykorzystywane.

Opisując ewaluację trzeba odnieść się do własnej refleksji na temat efektywności podejmowanych przez siebie działań, skuteczności, metod, form, sposobów motywacji, konstruowania scenariuszy oraz sposobów wykorzystania wniosków.

Pisząc sprawozdanie ze współpracy z instytucjami trzeba zacząć od sformułowania zadania jakie było realizowane we współpracy z poszczególnymi podmiotami oraz pamiętać, że współpraca to nie tylko korzystanie z oferty danej instytucji, ale też wykazywanie się inicjatywą i zapraszanie ich przedstawicieli do udziału w realizacji własnych pomysłów.

Podsumowując współpracę w zespołach zadaniowych warto pochwalić się jeśli ktoś był przewodniczącym zespołu. Jest to wyżej oceniane niż tylko praca w zespole jako jego członek.

Przy konkursach trzeba pamiętać o określeniu jego zasięgu – czy był to tylko konkurs dla uczniów swojej klasy, szkoły czy może o zasięgu miejskim czy ogólnopolskim.

Nauczyciele mianowani, którzy piszą sprawozdanie z planu rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego nie powinni zaczynać od sformułowania, że zapoznali się z procedurą awansu zawodowego, gdyż jako nauczyciele mianowani powinni ją już znać. Mogą napisać, że przeanalizowali zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu oraz zapoznali się z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opisując programy i innowacje nauczyciel powinien zaznaczyć czy był autorem, czy współautorem programu. napisać jaki był jego tytuł, cele, krótko o sposobach realizacji i koniecznie o ewaluacji programu i jej wynikach. Należy wspomnieć również o opracowanych programach pracy grupy, programach zajęć pozalekcyjnych, IPET-ach.

Przykładowe sprawozdania można znaleźć w zakładce oferta/dokumenty