Blog

Kto może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego

Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie nauczyciela staje się stażystą i ma obowiązek rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Dotyczy to również nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy a w przedszkolach i szkołach niepublicznych, ponieważ wszystkie zapisy dotyczące awansu zawodowego zawarte w KN mają również zastosowanie w ich przypadku.

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest:

  • posiadanie kwalifikacji do pracy na danym stanowisku
  • zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1/2 etatu
  • podpisanie umowy najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (nauczyciel, który został zatrudniony po tym terminie może rozpocząć staż dopiero w kolejnym roku szkolnym)

Staż może rozpocząć nauczyciel, który zatrudniony jest w kilku placówkach, łącznie w wymiarze 1/2 etatu. On jednak musi wystąpić do kuratorium o wyznaczenie dyrektora, który będzie nadzorował przebieg jego stażu.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego pod takimi samymi warunkami po przepracowaniu 2 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (liczy się data na akcie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego). Przepracować to znaczy posiadać zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przez 24 miesiące. Może być w tym czasie na zwolnieniach, urlopie macierzyńskim, wychowawczym itd. Nie ma to znaczenia. Nie muszą to być 24 miesiące obecności w pracy. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela bez względu na to, na jak długo podpisaną ma umowę, ponieważ może odbywać tzw. staż łączony. Oznacza to, że może rozpocząć staż w jednej szkole a kontynuować w kolejnej. Może mieć przerwę w zatrudnieniu, jednak nie dłuższą niż 3 miesiące.

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu 1 roku od momentu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Obowiązują tutaj takie same zasady jak w przypadku nauczyciela kontraktowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat stażu na kolejny stopień awansu zapraszam na szkolenia online.