Kursy i szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli - Warszawa i nie tylko

Najpopularniejsze tematy szkoleń rad pedagogicznych.

1.    Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową.

2.    Monitorowanie podstawy programowej (obowiązki dyrektora i nauczycieli).

3.    Sposób na trudne dziecko.

4.    Sztuka konstruowania inspirujących zajęć.

5.    Skuteczne sposoby rozwijania motywacji wewnętrznej.

6.     Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych.

7.    Tutoring jako nowoczesna i skuteczna metoda współpracy z rodzicami.

8.  Praca z grupą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

 

Zamawianie szkolenia drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Treści:

 • podstawa programowa – obudowa prawna,
 • różnice między nową a starą podstawą programową
 • zasady konstruktywistycznej teorii uczenia się jako  koncepcja nowej podstawy programowej
 • obowiązki nauczyciela i dyrektora przedszkola związane z realizacją podstawy programowej,
 • pojęcie monitorowania, sposoby monitorowania w aspekcie jakościowym, ilościowym i organizacyjnym,
 • przykładowe narzędzia służące do monitorowania wdrażania podstawy programowej.

Cele :

 • poznanie aktów prawnych dotyczących monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • analiza zapisów podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • zapoznanie z pojęciem monitorowania, procesem monitorowania realizacji podstawy w różnych jej aspektach.

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

 • zaplanować monitorowanie ilościowe, jakościowe i organizacyjne realizacji podstawy programowej,
 • wskazać cele ogólne, kształcone umiejętności i zakres wiedzy, którą powinno posiadać dziecko kończące przedszkole, 
 • określić, strukturę podstawy programowej i zadania nauczycieli przedszkola w niej zawarte,
 • wymienić zadania dyrektora i nauczycieli związane z realizacją podstawy programowej.

Dyrektor i nauczyciele wyposażeni są we wszystkie narzędzia niezbędne do monitorowania podstawy programowej.

Szczegóły  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w sposób gwarantujący realizację nowej  podstawy programowej.

Treści:

 

 • planowanie pracy zgodnie z warunkami i sposobem  realizacji określonymi w nowej podstawy programowej,
 • planowanie pracy z uwzględnieniem czterech obszarów rozwoju
 • tygodniowe rozplanowanie realizacji zajęć z zakresu różnych aktywności w każdej z grup wiekowych,
 • najważniejsze wskazówki metodyczne dotyczące wszystkich rodzajów aktywności z uwzględnieniem wieku dzieci
 • planowanie uwzględniające indywidualizację pracy z dziećmi, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej

 

Cele:

 • planowanie pracy z dziećmi uwzględniające warunki i sposoby realizacji nowej podstawy podstawy programowej
 • organizacja procesu uczenia się zgodnie z konstruktywistyczną teorią uczenia się
 • planowanie pracy w sposób umożliwiający monitorowanie realizacji podstawy programowej
 • uwzględnienie w planowaniu różnic w możliwościach psychofizycznych dzieci i zaleceń metodycznych
 • właściwe rozplanowanie realizacji różnych rodzajów aktywności  i czterech obszarów rozwoju sposób gwarantujący realizację podstawy programowej
 • planowanie pracy z zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy

 

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

 • zaplanować pracę dla każdej grupy wiekowej z uwzględnieniem predyspozycji dzieci i zaleceń metodycznych ( np. wie ile i jakich zajęć ruchowych powinno się odbyć w ciągu dnia i tygodnia w każdej z grup wiekowych)
 • zaplanować pracę zgodnie z warunkami i sposobem  realizacji  nowej podstawy programowej, opracować prawidłowy ramowy rozkład dnia
 • uwzględnić w planie pracy wychowawczo-dydaktycznej pracę indywidualną z dzieckiem i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 

Ponadto po szkoleniu:

 • ma wypracowany tygodniowy rozkład zajęć uwzględniający różne formy aktywności i zalecenia metodyczne,
 • otrzymuje przykładowy plan pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 • dysponuje narzędziami do monitorowania podstawy programowej i potrafi je zastosować.

Szczegóły  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomysł na zajęcia czyli o sztuce przygotowywania inspirujących zajęć.

Treści:

 • Uczenie przyjazne mózgowi zgodnie z podstawami neurodydaktyki
 • Czynniki wpływające na efektywność uczenia się
 • Okresy sensytywne w rozwoju dziecka
 • Teoria talentów według Instytutu Gallupa
 • Planowanie efektywnych zajęć z dziećmi

 

Cele:

 • Poznanie zasad uczenia przyjaznych mózgowi
 • Analiza czynników mających wpływ na zapamiętywanie i uczenie się
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu neurodydaktyki
 • Poszukanie odpowiedzi na pytanie: Czego uczyć - czyli w jaki sposób przygotować dziecko do  funkcjonowania w dzisiejszym świecie?

 

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

 • Wyjaśnić pojęcie plastyczności mózgu
 • Wymienić czynniki wpływające na lepsze zapamiętywanie 
 • Zorganizować środowisko sprzyjające uczeniu się
 • Zaplanować zajęcia w sposób zapewniający głębokość przetwarzania informacji
 • Wykorzystać okresy sensytywne do kształtowania  umiejętności dziecka
 • Dostrzec różnorodne predyspozycje dzieci zgodnie z teorią talentów Instytutu Gallupa 
 • Wymienić umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu  we współczesnym świecie

Szczegóły  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Tutoring jako efektywna metoda współpracy z rodzicami

Treści:

 • tutoring czym jest i skąd się wywodzi,
 • tutoring rozwojowy a tutoring akademicki,
 • wykorzystanie tutoringu w pracy z dzieckiem zdolnym i z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi,
 • autoocena predyspozycji tutorskich,
 • planowanie procesu tutorskiego. 

Cele:

 • poznanie istoty tutoringu - czym różni się od mentoringu i coachingu,
 • poznanie narzędzi coachingowych wykorzystywanych w tutoringu,
 • rozpoznanie własnych predyspozycji do bycia tutorem,
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zaplanowaniu spotkań tutoringowych z rodzicami.

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

 • zaplanować spotkania z rodzicami,
 • udzielać informacji zwrotnej zgodnie z najważniejszymi zasadami komunikacji,
 • zna narzędzia coachingowe, wie kiedy i w jaki sposób je zastosować,
 • posiada warsztat pracy tutora,
 • wie jaka wiedza, umiejętności i predyspozycje są niezbędne do bycia dobrym tutorem.

Szczegóły  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

System kontroli zarządczej w przedszkolu

Oferta obejmuje kilka możliwych wariantów:

 1. Opracowanie systemu kontroli zarządczej dla danego przedszkola obejmującego:
  • Regulamin kontroli zarządczej 
  • Plan kontroli zarządczej na dany rok obejmujący zadania, rejestr ryzyka do poszczególnych zadań, ustalenie osób odpowiedzialnych za poszczególne ryzyka, mechanizmy kontroli i przykłady reakcji na ryzyko,
  • Niezbędne procedury i zarządzenia
  • Arkusze kontroli
  • Arkusze samooceny kontroli zarządczej
  • Sprawozdania
 2. Opracowanie systemu kontroli jw. i przeszkolenie zespołu do spraw kontroli zarządczej.
 3. Szkolenie rady pedagogicznej w formie warsztatów i wspólne opracowanie systemu kontroli zarządczej dla przedszkola.

 

Skuteczne sposoby budowania motywacji u dzieci w wieku przedszkolnym

Treści:

 • różnice w motywacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • nowe podejście do motywacji na miarę XXI wieku,
 • nagroda jako czynnik demotywujący,
 • strategie budzenia motywacji wewnętrznej.

Cele:

 • poznanie najczęstszych błędów w motywowaniu popełnianych przez nauczycieli,
 • rozumienie różnic między metodą „kija i marchewki” a motywowaniem godnościowym,
 • poznanie funkcjonowania systemu motywacji w mózgu człowieka,
 • poznanie sposobów wspierania motywacji wewnętrznej,
 • zdobycie umiejętności prawidłowego formułowania pochwały.

 

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

 • wspierać motywację wewnętrzną poprzez stosowanie właściwych metod,
 • zastosować adekwatnie do sytuacji, różne rodzaje nagród,
 • sformułować pochwałę motywującą dziecko,
 • zorganizować proces wychowawczo-dydaktyczny w sposób sprzyjający budowaniu wewnętrznej motywacji.

Oprócz wymienionych tematów szkoleń istnieje możliwość opracowania szkolenia na zamówiony temat.

Proponuję również pomoc w opracowaniu lub sprawdzeniu dokumentacji przedszkola.

 

Kursy i szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli publicznych i niepublicznych - Warszawa

Proponuję Państwu ofertę szkoleń dla rad pedagogicznych przedszkoli. Kursy i szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli w mieście Warszawa Szkolenia prowadzę u Państwa w przedszkolu w dogodnym dla Państwa terminie(udział w szkoleniu lub kursie mogą brać nauczyciele kilku przedszkoli). Szkolenie całej rady pedagogicznej to najbardziej ekonomiczna i efektywna metoda podnoszenia jakości pracy przedszkola, ponieważ przekazaną wiedzę i inspiracje pozwala wdrożyć w całej placówce jednocześnie, ujednolicając oddziaływania wychowawcze i dydaktyczne. Moje szkolenia wyróżnia powiązanie teorii z praktyką. Proponowane rozwiązania zostały sprawdzone w codziennej pracy z dziećmi, a oparte są na najnowszych badaniach i trendach w edukacji.