Blog

Monitorowanie podstawy programowej

width=850""

W związku ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dyrektorzy i nauczyciele  muszą zmienić dokumentację związaną z monitorowaniem podstawy programowej. Obowiązek monitorowania wynika  m.in. z zapisów w wymaganiach wobec przedszkoli.

W charakterystyce  wymagania 1.” Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” czytamy ” Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów.”

W charakterystyce wymagania  “2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” stwierdza się, że “W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka…..”

Monitorowanie to działania prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.(rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Podstawa programowa powinna być monitorowana w trzech aspektach:

– planowanie i systematyczność realizacji

– zgodność realizacji z warunkami i sposobem realizacji

– efekty realizacji

Monitorowanie podstawy programowej jest obowiązkiem zarówno nauczyciela jak i dyrektora.

Zadania nauczycieli w zakresie monitorowania realizacji  podstawy programowej i dokumentacja z tym związana:

  • Wybór programu wychowania w przedszkolu (dokumentacja: wniosek o dopuszczenie programu wych.przedszkolnego do użytku)
  • Organizacja pracy w ciągu dnia z godnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej (Ramowy rozkład dnia, zapisy w dzienniku zgodne z ramowym rozkładem dnia)
  • Planowanie pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej gwarantujące realizację podstawy programowej.(Schemat miesięcznego planu prac, karta monitoringu realizacji podstawy programowej)
  • Przebieg procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego. (Arkusz diagnozy przedszkolnej i obserwacji pedagogicznych, Arkusz monitoringu realizacji wniosków z diagnozy pedagogicznej)
  • Sprawdzanie osiągnięć dzieci. (Arkusze diagnozy przedszkolnej i obserwacji pedagogicznych, Sprawozdanie z obserwacji i diagnozy przedszkolnej. Informacja o gotowosci szkolnej))

Zadania dyrektora w zakresie monitorowania podstawy programowej:

  • Dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego. (Wniosek o dopuszczenie programu do użytku. zarządzenie dyrektora w sprawie dopuszczenia programu do użytku)
  • Kontrola organizacji pracy w ciągu dnia zgodnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej. (Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej zgodnie z warunkami i sposobem realizacji)
  • Kontrola planowania pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej.( Arkusz kontroli planu pracy)
  • Kontrola przebiegu procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego. (Analiza dokumentacji obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej)
  • Sprawdzanie osiągnięć dzieci (Arkusz obserwacji diagnozującej, informacja o gotowości szkolnej)

Wszystkie dokumenty niezbędne do monitorowania nowej podstawy programowej można zakupić w sklepie