Blog

Najczęściej występujące wątpliwości związane z awansem zawodowym

Przepisy dotyczące awansu zawodowego są często interpretowane w różny sposób. Dziś przedstawiam poprawną interpretację popartą konsultacjami z kilkoma prawnikami specjalizującymi się w prawie oświatowym.

Jeśli zajęcia szkolne w danym roku rozpoczęły się w innym dniu niż 1 września początek stażu i tak przypada na 1 września. Wynika to z faktu, że rok szkolny rozpoczyna się zawsze 1 września a kończy 31 sierpnia. Zgodnie z zapisem w art 9d ust. 1 KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego.

Nauczyciel kontraktowy i mianowany może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Wszyscy prawnicy interpretują ten zapis w ten sam sposób, że jeśli nauczyciel złoży wniosek w ciągu tych 14 dni staż rozpoczyna i tak z początkiem roku szkolnego.

Kolejna sytuacja budząca wiele wątpliwości to czas przerwy między uzyskaniem stopnia awansu a rozpoczęciem stażu na kolejny ze stopni. Od 1 września 2019 r. nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole 2 lat. Natomiast nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu roku od uzyskania poprzedniego stopnia awansu. Co to znaczy przepracować. To znaczy pozostawać w stosunku pracy. Gdyby ustawodawca wymagał, aby czas ten był efektywnie przepracowany zapis taki znalazłby się w ustawie. Tak jest w przypadku okresu wymaganego do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. W art. 73. 1. czytamy  Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego …… Gdyby w przypadku przerwy był wymógł nieprzerwanej pracy zostałby zapisany. Skoro go nie ma nauczyciel może być w tym czasie na zwolnieniu, urlopie macierzyńskim i nie ma to wpływu na okres przerwy.

Nadal panuje duże zamieszanie związane z pisaniem sprawozdań i postępowaniami kwalifikacyjnymi i egzaminacyjnymi nauczycieli, którzy rozpoczęli staż w oparciu o rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z 1 marca 2013 r. Osoby te odbywają staż wg przepisów zawartych w tym rozporządzeniu i według wymagań w nim zapisanych. Jednak w momencie zakończenia stażu czyli po 2 latach i 9 miesiącach zaczynają ich obowiązywać nowe przepisy zawarte w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 r. Czyli sprawozdanie Ci nauczyciele piszą wg starych wymagań (ponieważ takie mają w planie rozwoju) a dokumentację dołączoną do wniosku przygotowują wg nowego rozporządzenia i egzamin zdają lub rozmowę odbywają wg nowego rozporządzenia

Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku placówkach w sumie na 1/2 etatu może również rozpocząć staż, ale musi zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyznaczenie dyrektora, który będzie odpowiedzialny za przebieg jego stażu.

Przenoszenie stażu z jednej placówki do drugiej to jeden z najbardziej zagmatwanych przepisów. Nauczyciel może kontynuować staż w nowej placówce jeśli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 3 miesięcy. Nauczyciel, który np. 1 września rozpoczyna pracę w nowej placówce składa u dyrektora wniosek o rozpoczęcie u niego stażu i dołącza do niego plan rozwoju zawodowego dostosowany do specyfiki nowej placówki. Dyrektor zgodnie z obowiązującymi terminami zatwierdza plan lub zwraca go do poprawy. W poprzedniej placówce nauczyciel składa sprawozdanie z odbytej części stażu w ciągu 7 dni od jego zakończenia. Dyrektor przygotowuje ocenę dorobku zawodowego za odbytą część stażu i wydaje nauczycielowi zaświadczenie. Nauczyciel przynosi zaświadczenie i ocenę dorobku zawodowego (pozytywną) do nowego pracodawcy a ten na tej podstawie zalicza mu część odbytego stażu i na zakończenie stażu wydając zaświadczenie wpisuje też ten okres stażu oraz bierze pod uwagę ocenę dorobku zawodowego przy ustalaniu ostatecznej oceny dorobku zawodowego. Reasumując nauczyciel kontynuuje staż w nowej placówce od momentu rozpoczęcia w niej pracy, a dokumenty z poprzedniego miejsca pracy donosi już w trakcie trwania stażu.

Jeśli nauczyciel w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego dyrektor u którego w tym czasie pracuje nauczyciel wydaje mu nowy akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego a organ prowadzący stopnia nauczyciela mianowanego powołując się na art. 9f ust. 1 KN

 W sklepie można zakupić wszystkie dokumenty związane z przebiegiem stażu nauczycieli od 1 września 2019 r. w tym m.in. procedurę