Obowiązek informacyjny

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub organizacji szkolenia.
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody administrator może zachować pewne dane w zakresie niezbędnym  do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Administrator udostępnia dane firmie świadczącej mu usługi księgowe.
  7.  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.
  8. W celu organizacji szkoleń otwartych dane osoby zgłaszającej się na ten rodzaj szkolenia przekazywane są w celach organizacyjnych firmie LSE SZKOLENIA Marek Wasilewski z siedzibą w Skierniewicach (96-100  Skierniewice ul. A. Asnyka 78/32)