Blog

Postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów

Zgodnie z art 9.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy. Nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w dniu 1 września 2018 r. zakończyli go 31 sierpnia 2019 r. W ust 2 tegoż samego artykułu zapisano, że po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego oraz przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z nowymi przepisami.

W związku z tym nauczycieli stażystów i dyrektora obowiązują następujące kroki.

Nauczyciel pisze sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego zawierające efekty dla nauczyciela i szkoły i oddaje dyrektorowi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu. Opiekun stażu również w ciągu 7 dni składa do dyrektora PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO. Od razu po zakończeniu stażu przez nauczyciela dyrektor zwraca się do Rady Rodziców (jeśli taka funkcjonuje w placówce o przedstawienie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma opinii o pracy nauczyciela. Jeśli Rada Rodziców nie przedstawi takiej opinii procedura oceny dorobku trwa dalej. Dyrektor dokonuje OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO za okres stażu w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania. Ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna.

Po opracowaniu oceny dorobku dyrektor wydaje nauczycielowi zaświadczenia zawierające informacje o:
•wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
•dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z realizacji tego planu,
•przyczynach wydłużenia stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu

Na tym kończy się staż nauczyciela i rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne na jego wniosek skierowany do dyrektora. Wniosek nauczyciel musi złożyć do 31 października. Do wniosku dołącza:
•kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
•otrzymane zaświadczenie dyrektora (oryginał)
•kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora
•kopię oceny dorobku zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora •jeśli dokumenty potwierdzające kwalifikacje wydane są na poprzednie nazwisko, trzeba dołączyć kopię dowodu lub kopię aktu zawarcia związku małżeńskiego potwierdzone za zgodność z oryginałem

Dyrektor wpisuje wniosek nauczyciela do rejestru wniosków i dokonuje analizy formalnej wniosku i dołączonej do niego dokumentacji. Z analizy sporządza notatkę. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zwraca się do nauczyciela na piśmie o ich usunięcie w ciągu 14 dni wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne dyrektor powołuje zarządzeniem komisję kwalifikacyjną w skład której wchodzą:
•dyrektor jako przewodniczący
•opiekun stażu
•przewodniczący zespołu przedmiotowego nauczycieli lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany (jeśli taki zespół nie został powołany) a w przypadku placówek niepublicznych w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani i dyplomowani – nauczyciel kontraktowy
•przedstawiciel związków zawodowych – na życzenie nauczyciela

W pracach komisji może uczestniczyć jako obserwator, przedstawiciel organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor powiadamia nauczyciela, członków komisji oraz organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o miejscu i terminie przeprowadzania rozmowy najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem komisji.

Praca komisji kwalifikacyjnej

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu członków. Przed przystąpieniem do pracy członkowie komisji podpisują oświadczenia o bezstronności i zachowaniu tajemnicy.
Następnie:
•Komisja zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego a następnie przeprowadza z nauczycielem rozmowę podczas której nauczyciel :
•prezentuje dorobek zawodowy
•prezentuje swoją wiedzę i umiejętności w szczególności przez:
– zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą z uwzględnieniem praktyki szkolnej , aktualnej wiedzy i przepisów prawa
– wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych
•odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie wymagań przez nauczyciela przyznając mu punkty od 0 do 10. Z punktacji wylicza się średnią, przy czym jeśli członków komisji jest więcej niż trzech odrzuca się skrajne oceny. Nauczyciel otrzymuje akceptację komisji  jeśli średnia punktów wyniosła co najmniej 7 Komisja sporządza protokół z przebiegu komisji. Dyrektor wręcza nauczycielowi  zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji.  Dyrektor prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń .

Do 31 grudnia nauczyciel musi otrzymać akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Wszystkie dokumenty związane z organizacją i przebiegiem komisji są do nabycia