Blog

Prawidłowe planowanie pracy warunkiem realizacji podstawy programowej.

widh=850""

W związku ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego musimy zmodyfikować sposób planowania pracy.

W  zalecanych warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej podkreśla się znaczenie dla realizacji programu wychowania przedszkolnego zarówno sytuacji kierowanych jak i niekierowanych. Dlatego w planach pracy i zapisach w dziennikach większą uwagę trzeba zwrócić na wykorzystanie każdej nadarzającej się okazji dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Nie ma już potrzeby przestrzegania proporcji zagospodarowania czasu realizacji podstawy programowej. Czas ten (nadal 5 godzin) możemy  zagospodarować w dowolny sposób pamiętając jednak o zaspokojeniu potrzeby ruchu, codziennym pobycie na powietrzu (zapisy w warunkach i sposobach realizacji podstawy) oraz o dostosowaniu czasu trwania zajęć do możliwości dzieci (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. 2017 poz. 649). Nauczyciel powinien stworzyć w sali warunki (kąciki zainteresowań) umożliwiające dzieciom rozwój zainteresowań oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Najważniejszy jednak aspekt planowania to uwzględnienie czterech obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Prawidłowe planowanie to podstawa dobrej pracy nauczyciela. Nie ma obowiązującego schematu, ani sposobu planowania. Pracę można planować na tydzień lub miesiąc w zależności od decyzji nauczycieli pracujących w danym przedszkolu. Planując pracę, trzeba uwzględnić indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwojowe i psychofizyczne dzieci. Temu celowi służą obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna. Na podstawie wyników obserwacji i diagnozy nauczyciel planuje pracę z dziećmi. Korzystając z gotowych planów opracowanych przez wydawnictwa i nie modyfikując ich, nie dostosowuje planu do indywidualnych potrzeb swojej grupy. Nie wykorzystuje również swoich predyspozycji, mocnych stron, kreatywności. Trudno pracę takiego nauczyciela ocenić jako wyróżniającą a przedszkole jako spełniające wymagania na poziomie podstawowym. Gotowe plany są doskonałym źródłem inspiracji, ale trzeba je modyfikować i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci z którymi pracujemy.

Na co należy zwrócić uwagę planując pracę.

1. Uwzględnić w planie cztery obszary rozwoju dziecka.

2. Zachować właściwe proporcje w realizacji wszystkich dziedzin wychowania i edukacji. Powinny być przewidziane w takich samych proporcjach zajęcia :

• z zakresu mowy i myślenia

• pojęć matematycznych

• plastyczno-konstrukcyjne

• ruchowe

• muzyczne

W tym celu najlepiej ustalić tygodniowy rozkład zajęć

3. Wykorzystywać różnorodne metody i formy pracy.

4. Przestrzegać zaleceń metodycznych np. 3 razy w ciągu dnia powinna być prowadzona zabawa ruchowa z dziećmi za każdym razem z inna przeważającą forma ruchu.

5. Zachować  warunki i sposób realizacji podstawy programowej. (prawidłowo opracować ramowy rozkład dnia)

Więcej na temat planowania w szkoleniu e-learningowym “Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w sposób gwarantujący realizację podstawy programowej”.

W materiałach szkoleniowych znajdują się ramowe rozkłady dnia dla dzieci starszych i młodszych i schemat planu pracy uwzględniające nową podstawę programową.

Jeśli jesteś dyrektorem i nie masz pewności, czy nauczycielki prawidłowo planują pracę z dziećmi zamów szkolenie rady pedagogicznej. (więcej informacji w zakładce szkolenia rad pedagogicznych) lub mailowo jolanta.wasilewska@lepszastrona.edu.pl