Blog

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.

Protokół powinien zawierać:

 1. tytuł – Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów numeruje się cyfrą arabską łamaną przez rok szkolny lub kalendarzowy w zależności od ustaleń wewnętrznych
 2. ustalenia formalne
  • liczba osób obecnych
  • liczba osób nieobecnych
  • stwierdzenie kworum
  • zaproszeni goście
  • powołanie protokolanta.
 3. otwarcie zebrania i powitanie przybyłych osób
 4. przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie
 5. odczytanie i zatwierdzenie protokołu ostatniego zebrania rady pedagogicznej ewentualne wprowadzenie poprawek zgłoszonych przewodniczącemu
 6. kolejne punkty obrad zgodnie z przyjętym porządkiem
 7. sprawy różne
 8. spis uchwał i wniosków podjętych w danym zebraniu
 9. strony protokołu powinny być numerowane
 10. na końcu protokołu powinna znaleźć się formuła Protokół zawiera … stron

Powinno zostać ustalone jakim rodzajem i wielkością czcionki powinny być pisane protokoły.

Pod protokołem podpisuje się osoba protokołująca oraz przewodniczący zebraniu czyli zwykle dyrektor. Termin napisania protokołu powinien być określony w regulaminie np. 7 dni. Wszystkie osoby obecne, ale też i nieobecne na zebraniu powinny zapoznać się z protokołem w czasie określonym w regulaminie (np. w ciągu 2 tygodni) i potwierdzić zapoznanie się własnoręcznym podpisem na sporządzonej w tym celu liście. Można też odczytać protokół na kolejnej radzie, ale zajmuje to zbyt dużo czasu i pierwsze rozwiązanie jest praktyczniejsze.

Osoby, które mają uwagi i zastrzeżenia do protokoły powinny je zgłosić do osoby, która przewodniczyła zebraniu. Jeśli błędy wynikają z oczywistej pomyłki protokół należy poprawić i ponownie wyłożyć w celu zapoznania się z nim przez wszystkich pracowników. Jeśli uwagi dotyczą kwestii merytorycznych powinny zostać poddane głosowaniu na kolejnym zebraniu. Jeśli większość opowie się za wniesieniem uwag należy to zrobić.

Protokół zawsze powinien być zatwierdzony poprzez głosowanie na kolejnym zebraniu.

W każdej placówce powinien być prowadzony rejestr protokołów zawierający

L.p Numer protokołu z dnia….. Liczba stron Liczba załączników Liczba stron załączników
         

Protokół w formie elektronicznej powinien być pisany na komputerze służbowym chronionym hasłem