Blog

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zbliża się koniec półrocza a więc i czas podsumowań oraz pisania sprawozdań m.in. z realizacji planu rozwoju zawodowego. Zwracam się do nauczycieli, aby nie denerwowali się na dyrektorów o to, że żądają półrocznych sprawozdań. Kiedy będziecie kończyć staż podziękujecie im za to. Po dwóch czy trzech latach trudno odtworzyć to co robiło się w trakcie stażu. Napiszcie porządne sprawozdanie z każdego półrocza a potem tylko połączycie je w całość metodą kopiuj – wklej i będziecie mogli skupić się na prezentacji, czy też opisie i analizie wybranych wymagań. Pamiętajcie, że od tego roku kopię sprawozdania załącza się zarówno do wniosku o pojęcie postępowania kwalifikacyjnego jak też egzaminacyjnego i komisja będzie je analizować. Warto napisać dokładne sprawozdanie, ponieważ dzięki temu możecie zyskać w oczach komisji jeszcze przed prezentacją dorobku.

Jak napisać sprawozdanie?
Proszę pamiętać, że dyrektor ma ostatnie słowo jeśli chodzi o stopień dokładności w opisywaniu działań. Podaję moją propozycję, ale nie jest to jedyny obowiązujący i słuszny wzór.

Co to jest sprawozdanie?
Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego wydanym przez PWN jest to „przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś”
Dzięki sprawozdaniu osoba, która nie uczestniczyła w jakimś wydarzeniu powinna dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Sprawozdanie powinno zastąpić obecność tej osoby w wydarzeniu bez straty wiedzy na temat tego co się w trakcie niego działo. Pomyślcie sobie, że opowiadacie koleżance o wycieczce w której uczestniczyłyście  a na której była nieobecna i chcecie przekazać jej jak najwięcej konkretnych informacji.

W sprawozdaniu odpowiadamy na pytania:

 • Jakie to wydarzenie?
 • Kto brał w nim udział?
 • Gdzie i kiedy miało miejsce?
 • Jaki był jego przebieg?


Na zakończenie dodajemy własną opinię, ocenę wydarzenia z uzasadnieniem. Proponuję, aby napisać  o efektach podjętych działań dla siebie czy dzieci. Kiedy będziecie pisać sprawozdanie z planu rozwoju, należy opisywać kolejno działania w nim zaplanowane w takiej kolejności jak są zawarte w planie.

Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.

Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na początku września 2018 r. przeanalizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego tj.:

 • rozdział 3a ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Przeanalizowałam również:

 • procedurę awansu w Przedszkolu………(jeśli jest w przedszkolu)
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentowania awansu (jeśli jest).

Po wyznaczeniu mi opiekuna stażu Pani…………………………nawiązałam z nią współpracę. Omówiłyśmy metody współpracy, sposoby jej dokumentowania  i opracowałyśmy kontrakt dotyczący warunków i zasad współpracy.

W ciągu całego półrocza pogłębiałam wiedzę psychologiczno-pedagogiczną biorąc udział w szkoleniach zewnętrznych.

We wrześniu 2018 r. (można podać dokładną datę) uczestniczyłam w szkoleniu „Motywowanie dzieci do pożądanych zachowań”. Tematem szkolenia było poznanie sposobów  wzmacnianie motywacji wewnętrznej zamiast stosowania motywacji zewnętrznej np. nagród i kar. W trakcie szkolenia dowiedziałam się czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Poznałam  jakie metody oddziaływania na dzieci rozwijają motywację wewnętrzną a które ją niszczą oraz sposoby oddziaływania w celu wzmocnienia motywacji wewnętrznej. W pracy z dziećmi wykorzystuję zadania, które aktywują wewnętrzny  układ nagrody. Staram się stworzyć motywujące środowisko poprzez dawanie dzieciom autonomii w wyborze zadań, osób z którymi chcą współpracować, sposobu ich wykonania. Dobieram zadania do możliwości dzieci, aby zapewnić im odniesienie sukcesu. Zawsze informuję jaki jest cel wykorzystania umiejętności, które zdobywają i jak mogą je wykorzystać w codziennym życiu.

Tak należy opisać wszystkie szkolenia. Można dodać, gdzie się odbywało, ewentualnie kto był trenerem itd.

Brałam udział w szkoleniu rady pedagogicznej na temat………………….. ( i opisać jak powyżej)

Przez całe półrocze doskonaliłam swoją wiedzę poprzez lekturę czasopism i literatury. Systematycznie czytałam artykuły w miesięczniku „Bliżej przedszkola” np. Zaburzenia integracji sensorycznej”  Artykuł opisywał jakie zachowania dzieci mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej oraz sposoby pomocy dzieciom,  poprawiające im funkcjonowanie w grupie przedszkolnej.  Po lekturze artykułu przeanalizowała zachowanie jednego z moich wychowanków i zasugerowałam rodzicom badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej w kierunku  zaburzeń integracji sensorycznej.

W ciągu ostatnich 5 miesięcy przeczytałam następujące książki:

 1.  J. Nelsen „Pozytywna Dyscyplina’. Książka opisuje metodę wychowawczą opartą na psychologii Alfreda Adlera. Dzięki lekturze poznałam nową dla mnie metodę wychowawczą, jej założenia, narzędzia pracy i oddziaływania na dzieci. Uświadomiłam sobie jakie są przyczyny trudnych zachowań dzieci oraz, że wynikają one z 4 błędnych celów,  poprzez które dzieci chcą poczuć przynależność i znaczenie. W swojej codziennej pracy wykorzystuję takie narzędzia jak „pozytywna przerwa”, koło wyboru, specjalny czas, pytania pełne ciekawości i wiele innych. Moim zdaniem metoda ta przynosi bardzo dobre efekty wychowawcze,

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez inne nauczycielki przedszkola w ramach WDN.
Były to następujące zajęcia:

 1. „ Rozwijanie pojęć matematycznych w naturalnym środowisku” Zajęcia odbyły się we wrześniu 208 r. na przedszkolnym  placu zabaw. Nauczycielka wprowadzała liczebnik 5 w oparciu o materiał przyrodniczy znajdujący się na placu zabaw. Po zakończeniu omówiłyśmy obserwowane zajęcie. Było ono dla mnie bardzo inspirujące. Przekonałam się, że naturalny materiał przyrodniczy może stanowić doskonałe pomoce dydaktyczne, bardziej atrakcyjne dla dzieci niż przygotowane przez nauczycielkę. Dzieci były cały czas aktywne i dodatkowo korzystały z pobytu na powietrzu. Zajęcie zainspirowało mnie do prowadzenia zajęć w naturalnym środowisku poza budynkiem przedszkola

Prowadziłam stronę internetową swojej grupy. Systematycznie zamieszczałam zdjęcia z wydarzeń grupowych, opisywałam je. Wpisywałam ogłoszenia i podziękowania dla rodziców. Co miesiąc zamieszczałam tematykę pracy wychowawczo-dydaktycznej na dany miesiąc oraz wiersz i piosenkę. Dzięki tym działaniom promowałam działalność wychowawczo-dydaktyczną przedszkola.

W grudniu 2018 r. brałam udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej. Dokonywałam spisu z natury materiałów znajdujących się w salach zajęć i porównałam z księgami inwentarzowymi i materiałowymi. Dokonywałam rozliczeń i podsumowania.

W październiku 2018 r. zorganizowałam konkurs dla rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na temat ”Jesienne drzewo” Celem konkursu było pogłębianie wiadomości z zakresu przyrody, budzenie wrażliwości na jej piękno, rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej oraz zachęcenie rodziców do spędzania czasu wspólnie z dzieckiem. W konkursie wzięło udział 20 rodzin. Prace wykonane były z różnorodnych materiałów i ciekawymi technikami. Rodzice po raz kolejny pokazali swoje niezwykłe zdolności i kreatywność. W jury zasiadła pani dyrektor, przedstawiciel LOK, Parku Krajobrazowego, którzy ufundowali nagrody dla laureatów. Konkurs osiągnął swój cel. Dzieci odczuwały ogromną satysfakcję i cieszyły się z prac wykonanych z rodzicami.

W pracy z dziećmi bardzo często wykorzystywałam metody aktywizujące.

 •  Pedagogika zabawy “Klanza” – pracę tą metodą rozpoczęłam we wrześniu w trakcie poznawania dzieci, oraz integracji grupy. Wykorzystywałam  wiele propozycji zabaw integracyjnych. Ważnym elementem tej metody są zabawy z chustą animacyjną. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zabawach, poznając się lepiej, integrując oraz ciekawie spędzając czas.
 • Metoda Projektu we wrześniu zrealizowałam  projekt ,,chleb”. Razem z dziećmi stworzyliśmy siatkę wiedzę – określając co już wiemy o chlebie a czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne w którym dzieci samodzielnie wypiekały chleb. Spotkały się z rolnikiem, który zaprezentował różne rodzaje zbóż. Wybraliśmy się również do piekarni. Stworzyliśmy kącik aktualnej wiedzy, w którym znalazły się książki z przepisami, gazety oraz bajki, w których pojawiło się coś o chlebie. Realizacja projektu była dla dzieci ogromnym przeżyciem i dostarczyła im wiele praktycznej wiedzy Dzieci zachęciły też swoich rodziców do wypieku chleba w domu.

W taki sposób należy opisać wszystkie swoje działania zgodnie z tym co zostało zapisane w planie rozwoju zawodowego.

Jak widać z zamieszczonych fragmentów przed Wami dużo pracy. Aby opisać wszystko dokładnie trzeba już zacząć pisanie. Powodzenia.