width=850""

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem dyrektora jest zapoznać z nią nauczycieli. Aby prawidłowo wdrożyć nową podstawę programową, trzeba przypomnieć na czym polega konstruktywistyczna teoria uczenia się, na której założeniach oparta jest nowa podstawa.

 width=850

Ogłoszone już zostały kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z planowanymi zmianami w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym od tego roku szkolnego kierunki polityki oświatowej należy uwzględnić w nadzorze pedagogicznym.

A oto i one

 

Jednym z aspektów pracy przedszkola, które powinien skontrolować dyrektor po I półroczu jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

Przed nami okres świąteczny. Nie zapomnijmy w szale klejenia, cięcia, ozdabiania, brokatowania o zapoznaniu dzieci z tradycjami świątecznymi. Oto mała powtórka wiadomości.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r.  pozostawia ewaluację jako jedną  z czterech form (obok kontroli, wspomagania i monitorowania) sprawowania nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z zapisami zawartymi w najnowszym rozporządzeniu w sprawie nadzoru dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje wyniki do doskonalenia jakości pracy.