LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

width=850"""

Zbliża się okres zakończenia stażu przez nauczycieli, w związku z tym przypominam obowiązki dyrektora związane z tym faktem. Zapraszam również dyrektorów na szkolenie

 

Obowiązki dyrektora związane z zakończeniem stażu  przez nauczyciela na kolejny stopień awansu.

 

Zadanie

Termin

Komentarz

Zakończenie stażu przez nauczycieli

31 maja (jeśli nauczyciel rozpoczął staż 1 września). Staż trwa 9 miesiecy na stopień nauczyciela kontraktowego i 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Nauczyciel może rozpocząć staż nie później niż 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć szkolnych. Dlatego jeśli nauczyciel rozpoczął staż np. 10 września staż zakończy 9 czerwca

Jeśli okres nieobecności w trakcie stażu trwa nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż zostaje przedłużony o czas nieobecności. Do okresu nieobecności nie wlicza się urlopu wypoczynkowego. W przypadku nieobecności nauczyciela związanego z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim trwającym nie dłużej niż rok i 6 miesięcy staż przedłuża się o ten okres.

Złożenie sprawozdania przez nauczyciela do dyrektora.

30 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela.

 

Wystąpienie przez dyrektora do rady rodziców
 (przedszkole publiczne) o opinię na temat pracy nauczyciela.

Najlepiej niezwłocznie po zakończeniu stażu przez nauczyciela. W przedszkolach niepublicznych w których nie ma obowiazku tworzenia rad rodziców wymógu tego nie stosuje się.

Rada rodziców przedstawia opinię w ciagu 14 dni od dnia otrzymania pisma dyrektora. Brak opinii nie wstrzymuje procedury dokonywania oceny dorobku przez dyrektora.

Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu nauczycielowi kończącemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

W ciągu 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela.

 

Dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela przez dyrektora.

W ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania, po zapoznaniu się z projektem oceny opiekuna stażu i opinią rodziców.

Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego bierze pod uwagę stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. W przypadku oceny negatywnej za okres stażu nauczycielowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; organ ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania; jeśli nie dotrzyma tego terminu, nauczyciel może ubiegać się o akceptację komisji bez tej oceny. Jeśli zostanie utrzymana ocena negatywna nauczyciel może na swój wniosek po otrzymaniu zgody dyrektora odbyć dodatkowy staż trwajacy 9 miesięcy.

Wydanie zaświadczenia przez dyrektora.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku, brak ustawowego terminu (niezwłocznie).

Zaświadczenie zawiera informacje o:

– wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzajach prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu i w dniu wydania zaświadczenia

– dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego

– dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

– uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania

 

 

Po uzyskaniu od dyrektora pozytywniej oceny dorobku zawodowego oraz zaświadczenia nauczyciel może wnioskować o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zadanie

Termin

Komentarz

Nauczyciel musi złożyć do dyrektora na piśmie wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, do którego dołącza;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

- zaświadczenie wydane przez dyrektora (oryginał)

W roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Jeśli nauczyciel złoży wniosek do dyrektora do 30 czerwca komisja musi zebrać się do 31 sierpnia. Kolejny termin składania wniosków - do 31 października. Wtedy wniosek zostanie rozpatrzony do końca grudnia.

Różne kuratoria wymagają różnych sposobów potwierdzania kopii składanych dokumentów za zgodność z oryginałem. Najczęściej wymagane jest potwierdzenie od notariusza. Jeśli, któryś z dokumentów potwierdzających kwalifikacje wydany jest na poprzednie nazwisko do dokumentów należy dołączyć kopię dowodu osobistego.

Dyrektor po otrzymaniu wniosku dokonuje jego analizy formalnej.

Jeśli wniosek lub dołączone dokumenty nie spełniają wymogów formalnych dyrektor `wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w ciągu 14 dni wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Z analizy formalnej dyrektor sporządza notatkę.

Dyrektor powołuje zarządzeniem komisję kwalifikacyjną w skład, której wchodzą:

·        dyrektor lub wicedyrektor, jako przewodniczący,

·        nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a w przedszkolach niepublicznych w których nie ma zatrudnionych takich nauczycieli może być nauczyciel kontraktowy

·        opiekun stażu

W roli obserwatora bez prawa głosu w posiedzeniu komisji mogą brać udział przedstawiciel organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 Na wniosek nauczyciela w komisji może brać udział przedstawiciel związku zawodowego.

Dyrektor powiadamia na piśmie o terminie posiedzenia komisji, co najmniej 14 dni wcześniej nauczyciela składającego wniosek, członków komisji oraz organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny

 

W czasie posiedzenia komisji nauczyciel przedstawia sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego oraz odpowiada na pytania komisji

 

Pytania dla nauczyciela stażysty nie powinny być pytaniami egzaminacyjnymi, a więc np. dotyczącymi przepisów. Powinny dotyczyć wymagań zawartych w planie rozwoju.

Po zakończeniu rozmowy każdy z członków komisji ocenia spełnianie wymagań w skali od 0 do 10.

 Komisja wylicza z przyznanych punktów średnią arytmetyczną.  Jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3 odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę.

Nauczyciel uzyskał akceptacje komisji, jeżeli średnia przyznanych punktów wyniosła, co najmniej 7.

W czasie posiedzenia komisji

 

 

Po uzyskaniu akceptacji komisji nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji.

W chwili ogłoszenia wyników

 

Dyrektor wydaje nauczycielowi akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Nie określono terminu. Wkrótce po odbyciu się posiedzenia komisji.

 

Nauczyciele, którzy otrzymali akceptację komisji do 31 sierpnia otrzymują podwyżkę wy nagrodzenia od 1 września, a ci, którzy otrzymali akceptację po 31 października otrzymują wyższą pensję od stycznia

 

 

 

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne organizuje również posiedzenie  komisji egzaminacyjnej.

Zadanie

Termin

Komentarz

Nauczyciel musi złożyć do organu prowadzącego przedszkole na piśmie wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, do którego dołącza;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem

- kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem

- zaświadczenie wydane przez dyrektora (oryginał)

W roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Jeśli nauczyciel złoży wniosek do organu prowadzącego do 30 czerwca komisja musi zebrać się do 31 sierpnia. Kolejny termin składania wniosków - do 31 października. Wtedy wniosek zostanie rozpatrzony do końca grudnia.

Różne kuratoria wymagają różnych sposobów potwierdzania kopii składanych dokumentów za zgodność z oryginałem. Najczęściej wymagane jest potwierdzenie od notariusza. Jeśli, któryś z dokumentów potwierdzających kwalifikacje wydany jest na poprzednie nazwisko do dokumentów należy dołączyć kopię dowodu osobistego.

Organ prowadzący po otrzymaniu wniosku dokonuje jego analizy formalnej.

Jeśli wniosek lub dołączone dokumenty nie spełniają wymogów formalnych `wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w ciągu 14 dni wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Z analizy formalnej sporządza się notatkę.

Organ prowadzący powołuje zarządzeniem komisję egzaminacyjną w skład, której wchodzą:

·        przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący

·        przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

·        dwóch ekspertów z listy MEN.

·        dyrektor

 Na wniosek nauczyciela w komisji może brać udział przedstawiciel związku zawodowego.

Organ prowadzący powiadamia na piśmie o terminie posiedzenia komisji, co najmniej 14 dni wcześniej nauczyciela składającego wniosek, oraz członków komisji

 

W czasie posiedzenia komisji nauczyciel przedstawia prezentację dorobku zawodowego oraz odpowiada na pytania komisji

 

Pytania dla nauczyciela dotyczą spełniania wymagań określonych w par. 7 ust 2. rozporządzenia z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego

Po zakończeniu egzaminu każdy z członków komisji ocenia spełnianie wymagań w skali od 0 do 10.

 Komisja wylicza z przyznanych punktów średnią arytmetyczną.  Jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3 odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę.

Nauczyciel zdał egzamin, jeżeli średnia przyznanych punktów wyniosła, co najmniej 7.

W czasie posiedzenia komisji

 

 

Po zdaniu egzaminu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ten fakt

W chwili ogłoszenia wyników

 

Organ prowadzący wydaje nauczycielowi akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Nie określono terminu. Wkrótce po odbyciu się posiedzenia komisji.

 

Nauczyciele, którzy zdali egzamin do 31 sierpnia otrzymują podwyżkę wy nagrodzenia od 1 września, a ci, którzy zdali egzamin po 31 października otrzymują wyższą pensję od stycznia

 

 

 

Opracowała: Jolanta Wasilewska

Ekspert do spraw awansu zawodowego z listy MEN

  Dokument do pobrania 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież