LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

 

Od września 2018 r. wchodzą w życie zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Dlatego poniżej prezentuję opracowane różnice między dotychczasowymi i nowymi zasadami odbywania awansu.

 

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wprowadzone do Karty Nauczyciela ustawą  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Poprzednie regulacje

Zasady odbywania awansu obowiązujące od września 2018 r.

Na ścieżkę awansu nie mogli wejść nauczyciele zatrudnieni w innych formach wych. przedszkolnego,  zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Mogą rozpocząć awans zawodowy nauczyciele pracujący w innych formach wych. przedszkolnego.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego było m.in. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela kontraktowego jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwał 9 miesięcy

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwał 1 rok i 9 miesięcy.

Nauczyciel kontraktowy mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od momentu nadania mu stopnia nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole 3 lat od momentu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel mianowany mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu roku od momentu nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel mianowany będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu 4 lat  od momentu nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Nauczyciel kontraktowy i mianowany legitymujący się wyróżniającą oceną pracy będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu po przepracowaniu co najmniej 2 lat od momentu nadania poprzedniego stopnia awansu

 

W roku szkolnym 2018/2019  nauczyciel kontraktowy,  może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeśli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

W skład komisji powoływanej w celu nadania nauczycielowi stopnia  nauczyciela kontraktowego wchodził:

·        dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

·        przewodniczący zespołu przedmiotowego, a jeśli taki nie został w szkole powołany, wtedy nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w tej szkole,  a w placówkach niepublicznych, które nie zatrudniają nauczycieli mianowanych i dyplomowanych mógł to być nauczyciel kontraktowy,

·        opiekun stażu.

W skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego będą wchodzić:

·        dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

·        przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

·        przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

·        ekspert z listy MEN,

·        opiekun stażu.

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek pracy nawiązywało się na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek pracy nawiązuje się na czas określony obejmujący 2 lata szkolne  w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Awans zawodowy dyrektorów

Dyrektor  szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a przypadku nauczyciela posiadającego stopień doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, mógł złożyć wniosek  o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego , a w przypadku nauczyciela posiadającego stopień doktora po upływie 3 lat.

Dyrektor  szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a przypadku nauczyciela posiadającego stopień doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł złożyć wniosek  o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego , a w przypadku nauczyciela posiadającego stopień doktora po upływie 4 lat.

 

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego rozpoczęty i niezakończony przed 1 września 2018 r. jest odbywany wg dotychczasowych przepisów.

Opracowała Jolanta Wasilewska

www.lepszastrona.edu.pl

www.facebook.com/LepszaStronaEdukacji/

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież