LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

 Nauczyciele powoli kończą pisanie sprawozdań oraz opisu i analizy i zaczynają myśleć o egzaminie, a najbardziej o tym, jakie pytanie może na nim  paść. Tak naprawdę nie sposób przewidzieć o co zapytają członkowie komisji. Mogę natomiast podpowiedzieć jakie najważniejsze zagadnienia prawa oświatowego powinien znać nauczyciel przystępujący do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na pewno powinien przeczytać Kartę Nauczyciela. Każde zdanie zapisane w KN jest istotne dla nas nauczycieli. Najważniejsze kwestie z KN, które powinien znać  nauczyciel wypisałam niżej. Myślę, że nie uda Wam się przebrnąć przez ustawę Prawo oświatowe. Przeczytajcie Rozdział 2 dotyczący wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Pozostałe istotne kwestie poruszane w Prawie oświatowym, które trzeba znać wypisałam poniżej.

Nauczyciel przystępujący do egzaminu powinien znać na pamięć i recytować bezbłędnie nawet obudzony o 12.00 w nocy następujące trzy zagadnienia

1.     Dokumenty regulujące pracę przedszkola/szkoły: Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty.

2.     Obowiązki nauczyciela (zapisane w ustawie Karta Nauczyciela Art. 6. i zapisane w ustawie Prawo oświatowe art. 5.)

3.     Kompetencje rady pedagogicznej – opisane są w ustawie Prawo oświatowe (większość w art. 70)

Poza tym powinien znać następujące zagadnienia:

4.     Kompetencje organu prowadzącego (w ustawie Prawo oświatowe art. 10)

5.     Kompetencje organu sprawującego nadzór pedagogiczny (ustawa Prawo oświatowe art. 51)

6.     Ocena pracy nauczyciela - ustawa Karta Nauczyciela (art. 6a)

7.     Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela – ustawa Karta Nauczyciela art. 75 i 76

8.     Co zmienia się dla nauczyciela po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego?

9.     W oparciu o jakie przepisy organizuje się wycieczki poza teren szkoły/przedszkola?

10.  Kto może być kierownikiem wycieczki?

11.  Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i nauczania w tym programów własnych (procedura jest taka sama) - art. 22a ustawy o systemie oświaty:

12.  Czym się pani kierowała wybierając program wychowania przedszkolnego lub program nauczania?

13.  Najważniejsze dokumenty prowadzone przez nauczyciela.

14.  Jakie są formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole na jakiej podstawie jest realizowana?

15.  Kto może wnioskować o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka?

16.  Jakim dzieciom może być udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 

17.  Dla kogo opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) i co on zawiera?

18.  W jakim czasie opracowuje się IPET?

19.  Jak często dokonywane są wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania dziecka i co uwzględniają?

20.   Dla kogo organizuje się indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne?

21.  Jakie dzieci mogą być objęte zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego?

22.  Jak wygląda uchwalanie zmian w statucie w praktyce?

23.  Dlaczego w tym roku opracowywany był nowy statut przedszkola i szkoły?

24.   Kto nadaje przedszkolu pierwszy statut?

25.  Jakie dokumenty prawa oświatowego wykorzystywała Pani w swojej pracy?

26.  Jakie przepisy dotyczące pracy przedszkola/szkoły zmieniły się podczas trwania stażu?

27.  W jaki sposób dokonuje Pani/Pan ewaluacji swojej pracy?

28.  Proszę podać przykłady zmian jakich dokonała Pani  w swojej pracy w wyniku własnej ewaluacji i uwag opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji zajęć?

29.   Jakie metody najczęściej stosowała PaniPan w pracy z dziećmi? Jakie metody uważa Pani/Pan za najskuteczniejsze?

30.  Jakie warunki musi spełniać nauczyciel aby ubiegać się o mianowanie?

31.  Ile czasu trwa ścieżka awansu zawodowego?

32.  Kiedy kończy się rok szkolny?

33.  Czym różni się ostatnia podstawa programowa od poprzedniej?

34.   W jakim dokumencie są opisane prawa dziecka?

35.   Jakie dokumenty opisują kwestię oceny pracy nauczyciela?

36. Czy przedszkole powinno posiadać program wychowawczy i profilaktyki?
37. W oparciu o jakie przepisy przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna
i zewnętrzna?
38. Jak obecnie po reformie wygląda ustrój szkolny?

Ponad to przygotować sobie odpowiedź na pytanie:

-     Pani/Pana słabe i mocne strony?

-     Największy sukces i porażka?

-     Najciekawsze szkolenie?

-     Najbardziej inspirująca książka?

 

Plik z opracowanymi skrótowo zagadnieniami  o których piszę można kupić w sklepie

Prawo oświatowe dla nauczyciela zdającego egzamin
Szczegóły   |   Kup (Cena: 50.00 pln)

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież