LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Obowiązki dyrektora związane ze stażem nauczycieli na kolejne stopnie awansu.

W związku z wieloma zmianami w procedurze awansu zawodowego nauczycieli przygotowałam spis obowiązków dyrektora związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela i wzory pism.

 

 

1.     Poinformowanie nauczyciela stażysty o rozpoczęciu przez niego stażu i wyznaczeniu opiekuna stażu (po podpisaniu umowy) - pismo

2.  Poinformowanie nauczyciela kontraktowego i mianowanego o rozpoczęciu przez nich stażu i wyznaczeniu nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu. (po złożeniu wniosku 14 dni od rozpoczęcia zajęć) - pismo

3.     Poinformowanie na piśmie opiekuna stażu o przydzielonych obowiązkach i przyznanym dodatku do wynagrodzenia. - pismo

4.     Zatwierdzenie planu rozwoju  (30 dni od dnia  rozpoczęcia zajęć)

5.     Zwrócenie   planu rozwoju do poprawy. Wyznaczenie czasu dokonania zmian  (nie mniej niż 3 dni robocze).- pismo

6.     Zatwierdzenie planu w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przedłożenia poprawionego planu.

7.     W trakcie trwania stażu dyrektor:
1)     umożliwia nauczycielowi:

  •       obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych
    w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
  •      udział w formach doskonalenia zawodowego
  •   korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczn-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych

2) obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia

3) może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 5 dni

9. Po zakończeniu stażu dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie oceny pracy oraz biorąc pod uwagę stopień realizacji planu rozwoju zawodowego (w ciągu 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z planu rozwoju zawodowego) biorąc pod uwagę opinię rady rodziców  i opiekuna stażu (w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego). Czas ten wydłuża się o okresy usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela trwające nieprzerwanie dłużej niż 14 dni oraz okres urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie dłużej niż 14 dni.

11.  Zwraca się do Rady Rodziców o opinię na temat pracy nauczyciela. Rada rodziców ma 14 dni od dnia otrzymania pisma na przedstawienie na piśmie opinii. Jeśli rada rodziców w tym terminie nie przedstawi pisma nie ma to wpływu  na dokonanie oceny i fakt ten nie wstrzymuje procesu oceny.- pismo

12.  Opiekun stażu w ciągu 7 dni przedstawia opinię o dorobku zawodowym nauczyciela.

13.  Dyrektor wydaje nauczycielowi Kartę oceny pracy oraz zaświadczenie o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół w których nauczyciel odbywał staż

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub pozostawania w stosunku pracy.- wzór

  Tutaj mozna zakupić wszystkie wzory pism związane z awansem nauczyciela plus kontrakty opiekuna stażu z nauczycielem stażystą i kontraktowym

Pisma związane z awansem zawodowym nauczyciela od 1 września 2018 r
Szczegóły   |   Kup (Cena: 50.00 pln)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież