LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Rozpoczęcie staży na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli wiąże się z obowiązkami dyrektora, które są ściśle określone w przepisach prawa - Rozdziale 3 a Karty Nauczyciela i rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wybrałam najważniejsze z nich z obowiązującymi terminami. 

 

Jeśli zatrudniacie nauczyciela stażystę, automatycznie rozpoczyna on staż na stopień nauczyciela kontraktowego, pod warunkiem, że:

 •  jest zatrudniony co najmniej na ½ etatu
 •  posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu
 • podjął pracę w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, czyli w tym roku do 17 września. (Jeśli nauczyciel zostanie zatrudniony 18 września lub później nie może rozpocząć stażu w ty roku szkolnym)
  Obowiązkiem dyrektora jest poinformować go na piśmie:
 • o obowiązku odbycia stażu trwającego 1 rok i 9 miesięcy
 • przydzielonym mu opiekunie stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
 • obowiązku opracowania planu rozwoju zawodowego do 23 września (20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć)

Zasady te obowiązują również w przedszkolach niepublicznych. Nawet jeśli nauczyciel zatrudniony jest na podstawie Kodeksu Pracy jego status regulowany jest przez niektóre zapisy Karty Nauczyciela. Dotyczy to kwalifikacji nauczyciela i właśnie awansu zawodowego. Jedynym problemem może być w przedszkolu niepublicznym przydzielenie opiekuna stażu. Może nim być dyrektor, jeśli posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Jeśli takiego nauczyciela nie ma w placówce, opiekunem może być nauczyciel z innego przedszkola, ale dyrektor musiałby zatrudnić go  do pełnienia funkcji opiekuna. Jednak takiego obowiązku nie ma, zależy to od jego dobrej woli.

Uwaga! Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 1 rok i  9 miesięcy. Jeśli nauczyciel zostanie zatrudniony np. 5 września staż zakończy 4 czerwca. To samo dotyczy awansu na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Nauczyciele Ci rozpoczynają awans na swój wniosek złożony najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Jeśli jednak złożą go np. 10 września, staż zakończą 9 czerwca za 2 lata i 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego i mianowany rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego do wniosku o rozpoczęcie stażu dołączają plan rozwoju zawodowego. Wniosek to nie prośba, tylko informacja.

Dyrektor nie może odmówić rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego nauczycielowi jeżeli spełnił warunki:

 • jest zatrudniony co najmniej na ½ etatu
 • posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu
 • podjął pracę w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, czyli w tym roku do 17września
 • oraz nauczyciel składający wniosek na stopień nauczyciela mianowanego od momentu otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego przepracował dwa lata, (od przyszłego roku 3 lata) natomiast nauczyciel składający wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego przepracował od momentu uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego 4 lata.

Przepracował, to znaczy pozostawał w stosunku pracy, mógł w tym czasie przebywać na urlopie macierzyńskim. Liczy się fakt posiadania przez wymagany okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, pozostawania w stosunku pracy.

Dyrektorzy informują nauczyciela kontraktowego rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego o przydzieleniu mu opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w placówce. Nauczyciel mianowany odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego bez opiekuna stażu.

Dyrektorzy muszą pamiętać, że nauczyciel realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego może zmienić miejsce zatrudnienia w okresie odbywania stażu i mieć zaliczony dotychczasowy staż, jeżeli podejmie zatrudnienie nie później niż 3 miesiące od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy.

Nauczyciel może kontynuować staż w nowym przedszkolu, jeżeli:

 • złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego stażu dyrektorowi przedszkola, w którym przestał pracować,
 • otrzyma od niego pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu (jeśli staż zakończy się przed 1 września)
 • złoży do dyrektora – obecnego pracodawcy – wniosek o kontynuację stażu i plan rozwoju zawodowego

Na sprawdzenie planu rozwoju zawodowego dyrektor ma 30 dni od dnia rozpoczęcie zajęć. Może plan zatwierdzić do realizacji lub zwrócić nauczycielowi w celu naniesienia poprawek. Nowe rozporządzenie w sprawie awansu wprowadza terminy dokonywania poprawek w planie rozwoju. Jeśli dyrektor zwróci plan nauczycielowi w celu dokonania poprawek, nauczyciel musi przedłożyć go ponownie dyrektorowi w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor zatwierdza poprawiny plan uwzględniający jego zalecenia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia go przez nauczyciela.

Pisma związane z rozpoczęciem stażu przez nauczycieli.

  

  

  

  

  

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież