LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

W prawie oświatowym nie ma nigdzie przepisu regulującego kwestię terminu zakończenia i podsumowania diagnozy wstępnej i obserwacji pedagogicznych. Jednak koniec października wydaje się ostatecznym terminem. W przeciwnym razie pozostanie mało czasu na  podjęcie działań dla których te badania wykonujemy. 

Obserwacje pedagogiczne dotyczą wszystkich grupach wiekowych, a u dzieci w ostatnim roku przed podjęciem nauki w szkole nazywamy je diagnozą przedszkolną. Zgodnie z pismem MEN w roku szkolnym 2016/2017 diagnozę przeprowadzamy z dziećmi 6- letnimi i tymi 5- latkami, których rodzice rozpatrują ewentualne posłanie dziecka wcześniej do szkoły. Diagnozę 5- latków przeprowadzamy na wniosek rodziców. Narzędzia do obserwacji i diagnozy możemy  opracować samodzielnie lub korzystać z gotowych, kupionych w wydawnictwie. Najważniejsze, aby obejmowały wszystkie sfery rozwoju dziecka. Po dokonaniu badań, czas na ich podsumowanie. Zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 • rodzicom w rozpoznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomaga
 •  nauczycielowi przedszkola w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju,  realizowanego w ostatnim roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowaniu i modyfikowaniu IPET-u
 • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej  przeprowadzającym pogłębioną diagnozę           

Z zapisów tych wynika, że:

 • ·         rodzice powinni zostać zapoznani z wynikami diagnozy
 • ·         rodzice powinni być włączeni we wspomaganie rozwoju dziecka
 • ·         nauczyciele w oparciu o diagnozę przedszkolną opracowują, dzieciom tego potrzebującym, programy wspomagania i korygowania rozwoju
 • ·         na prośbę pracownika poradni, za zgodą rodzica nauczyciel może napisać opinię o dziecku wykorzystując wyniki diagnozy
 • nauczyciele nie kierują dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogą jedynie takie rozwiązanie zasugerować rodzicowi, który  sam zgłosi dziecko do poradni na badania

Badania związane z diagnozą powinny zakończyć się podsumowaniem i wnioskami do dalszej pracy. Rodziców zapoznajemy  z diagnozą w czasie spotkań indywidualnych. Omawianie rozwoju  dziecka nie może odbywać się podczas zebrania z całą grupą czy też w pośpiechu w drzwiach sali. Jest to nie tylko nietaktowne, ale również  niezgodne z zasadami ochrony danych osobowych oraz nie przyniesie efektu jakim powinna być współpraca rodziców i nauczycieli we wspomaganiu dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej. Nauczyciele omawiając wyniki diagnozy powinni przedstawić rodzicom zarówno mocne jak i słabe strony dziecka. Wysłuchać ich punktu widzenia i wspólnie wypracować sposoby i kierunki wspierania dziecka. Rodzic powinien potwierdzić podpisem fakt zapoznania się z diagnozą.

 

Ponadto w oparciu o obserwacje i diagnozę zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w sprawie wymagań wobec przedszkoli:

 • ·         kwalifikuje się dzieci do pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej na terenie przedszkola
 • ·         indywidualizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi

Jak podsumować obserwacje i diagnozę? Nauczyciele powinni opracować sprawozdanie podsumowujące badania, zakończone wnioskami do dalszej pracy z grupą, które przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej. Wynika to z zapisów zawartych  w wymaganiach dotyczących przedszkoli: „Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemem.” Wnioski powinny być uwzględniane w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej zawierających zapisy, dotyczące  pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz z trudnościami. W planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej powinno się również uwzględnić mocne i słabe strony całej grupy, możliwości, potrzeby i zainteresowania.

Co powinno zawierać podsumowanie?

 1.       Sprawozdanie z wyników diagnozy.
 2.            Mocne i słabe strony grupy.
 3.           Wnioski do dalszej pracy.
 4.           Nazwiska dzieci, dla których opracowane zostaną programy wspomagania i korygowania rozwoju.
 5.           Liczbę lub nazwiska  dzieci objętych różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6.       Nazwiska dzieci, które powinny być objęte pogłębionymi badaniami w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

opracowała: Jolanta Wasilewska

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież