LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r.  pozostawia ewaluację jako jedną  z czterech form (obok kontroli, wspomagania i monitorowania) sprawowania nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z zapisami zawartymi w najnowszym rozporządzeniu w sprawie nadzoru dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje wyniki do doskonalenia jakości pracy.

Rozporządzenie nie precyzuje w jaki sposób powinna zostać zorganizowana ewaluacja wewnętrzna, kto odpowiada za każdy z jej elementów. Pozostawia w tym względzie swobodę i autonomię dyrektorowi i radzie pedagogicznej. To, że dyrektor odpowiada za nadzór pedagogiczny a więc i ewaluację wewnętrzną nie oznacza, że powinien ją przeprowadzać sam. Wręcz przeciwnie. Zaangażowanie jak największej liczby osób ułatwi zebranie informacji i wpłynie korzystnie na odbiór jej wyników i wykorzystanie wniosków. Podział obowiązków może wyglądać w następujący sposób.

Działania związane z ewaluacją wewnętrzną

Osoba odpowiedzialna

Proponowany termin

Wybór przedmiotu ewaluacji wewnętrznej

Rada pedagogiczna

 

Sierpień/ początek września

Termin przeprowadzania ewaluacji

Rada pedagogiczna

 

Sierpień/początek września

Wybór  zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej .

Rada pedagogiczna

 

Sierpień/początek września

Opracowanie projektu ewaluacji wraz z narzędziami badawczymi.

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej

Wrzesień, październik

Zatwierdzenie projektu ewaluacji i narzędzi badawczych

dyrektor

październik

Zapoznanie rady pedagogicznej z projektem ewaluacji.

Przewodniczący zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.

Koniec października

Ustalenie zespołów badawczych

Dyrektor, rada pedagogiczna

Koniec października

Przeprowadzanie badań

Zespoły badawcze

Listopad- maj

Opracowanie zebranych informacji.

Zespoły badawcze

Maj/ początek czerwca

Opracowanie propozycji wniosków.

Zespół do spraw ewaluacji

Początek czerwca

Przedstawienie zebranych informacji i propozycji wniosków radzie pedagogicznej.

Zespół do spraw ewaluacji.

Czerwiec

Wypracowanie rekomendacji

Rada pedagogiczna

Czerwiec

Opracowanie raportu

Zespół do spraw ewaluacji

Czerwiec/ do 31 sierpnia

Zatwierdzenie raportu

Dyrektor

Czerwiec/do 31 sierpnia

Prezentacja raportu

Dyrektor lub przewodniczacy zespołu do spraw ewaluacji.

Czerwiec /do 31 sierpnia

 

 

Ewaluacja dotyczy wymagań określonych dla przedszkoli w załączniku do rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej są zagadnienia uznane w przedszkolu za istotne i wynikają z:

- wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego

- wniosków z pracy wychowawczo-dydaktycznej

 - wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w poprzedni roku szkolnym

- wniosków z ewaluacji zewnętrznej

- skarg lub zaistniałych incydentów

- innych zdiagnozowanych potrzeby i problemów wymagających wyjaśnienia  

Ewaluacja składa się z trzech etapów

1. Przygotowanie

wybór tematyki

zaplanowanie działań

opracowanie projektu ewaluacji

2. Realizacja – zbieranie danych

3. Podsumowanie

analiza danych

sformułowanie wniosków

sporządzenie raportu

prezentacja

W roku szkolnym 2017/2018 ministerstwo edukacji wybrało do ewaluacji zewnętrznej następujące wymagania;

1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Nie oznacza to, że musimy wybierać te same wymagania do ewaluacji wewnętrznej. Jednak dla zainteresowanych opracowałam projekty ewaluacji do tych wymagań. Pakiet do zakupienia zawiera: projekt ewaluacji, wszystkie narzędzia, procedurę ewaluacji, plan pracy zespołu do spraw ewaluacji, przykładowy schemat raportu.

 Projekt ewaluacji wymagania "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"

Projekt ewaluacji - dzieci nabywają wiadomości 2018
Szczegóły   |   Kup (Cena: 50.00 pln)

Projekt ewaluacji wymagania "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"

Projekt ewaluacji wymagania - kształtowane są podstawy i respektowane normy
Szczegóły   |   Kup (Cena: 50.00 pln)

Dla osób, które zakupiły dokumentację nadzoru pedagogicznego lub dokumentację monitoringu podstawy programowej cena każdego z projektów wynosi 40 zł.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież