LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Jednym z aspektów pracy przedszkola, które powinien skontrolować dyrektor po I półroczu jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

·    zajęć rozwijających uzdolnienia

·    zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym

·     porad i konsultacji

Z zapisów tych wynika, że pomocy w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści, którzy prowadzą  zajęcia specjalistyczne, posiadający odpowiednie kwalifikacje. W celu lepszego poznania możliwości i potrzeb dzieci nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne a w grupach najstarszych diagnozę przedszkolną. Na jej podstawie indywidualizują pracę z dziećmi i udzielają dzieciom tego potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie ma w przepisach prawa ustalonych terminów przeprowadzania diagnozy, ale aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna przyniosła efekty powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Nauczyciele dzieci 6- letnich w oparciu o diagnozę przedszkolną opracowują indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju.

Skoro nauczyciele mają obowiązek udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinni planować zadania z nią związane w planach miesięcznych (zarówno pracę z dziećmi uzdolnionymi jak też z dziećmi mającymi różnorodne trudności) oraz zapisywać ich realizację  w dzienniku zajęć.  W ten sposób można pracować z dziećmi np. mającymi obniżoną sprawność grafomotoryczną, zaburzoną percepcję wzrokową czy słuchową, z trudnościami w nauce czytania itp. Jeśli natomiast dziecko  przejawia więcej zaburzeń lub są one poważne, posiada np. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel powinien wnioskować do dyrektora o pomoc specjalistyczną. Dyrektor  ustala (oczywiście po konsultacji z nauczycielem) formę udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres udzielania oraz wymiar godzin.  W rozporządzeniu określona jest  liczba uczestników poszczególnych rodzajów zajęć:

- zajęcia rozwijające uzdolnienia  - do 8 dzieci

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - do 5 dzieci

-zajęcia  logopedyczne - do 4 dzieci

- zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne do 10 dzieci

Zajęcia specjalistyczne trwają 60 minut, jednak dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym z zachowaniem ustalonego dla dziecka  tygodniowego  czasu. Jednocześnie w rozporządzeniu jest zapis, że dyrektor ustalając czas zajęć dla poszczególnych dzieci  bierze pod uwagę wszystkie godziny jakie mogą być przeznaczone w danym roku szkolnym na realizację tych form.

Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół, który planuje i koordynuje  pomoc. Zespół opracowuje dla dziecka indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Ustala również formę udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres udzielania oraz wymiar godzin.

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizuje się  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Specjaliści prowadzący w przedszkolu takie zajęcia prowadzą dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dla dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego  obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego nauczyciele prowadzą dziennik indywidualnych zajęć.

Przedszkole gromadzi  w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczna dokumentację badań i czynności uzupełniających a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia z dziećmi prowadzą dzienniki zajęć w których zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów  tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r poz. 1170) powinny się znaleźć:

 • nazwiska i imiona dzieci  w porządku alfabetycznym
 • oddział do którego uczęszczają dzieci
 • numery telefonów rodziców
 • indywidualny lub grupowy program pracy
 • tygodniowy plan zajęć
 • daty i czas trwania zajęć tematy przeprowadzonych zajęć
 • ocen postępów
 • obecność dzieci na zajęciach
 • podpis nauczyciela

Dyrektor powinien w związku z tym po pierwszym półroczu sprawdzić:

 u wszystkich nauczycieli:

 • dokumentację obserwacji  i diagnozy przedszkolnej
 • czy zostali zapoznani z nią rodzice
 • plany pracy wychowawczo-dydaktycznej  pod kątem planowania pracy z dzieckiem zdolnym i z trudnościami
 • zapisy w dzienniku świadczące o realizacji zaplanowanych działań
 • programy wspomagania i korygowania rozwoju

u nauczycieli specjalistów

 • dzienniki zajęć specjalistycznych
 • dokumentację zespołu powołanego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • realizację IPET- ów
 • realizację programów rewalidacyjno-wychowawczych
 • teczki indywidualne i zawartą w nich  dokumentację

Oto moja propozycja arkuszy kontroli z tego zakresu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież