LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Zbliża się koniec pierwszego półrocza a więc i czas podsumowań tego, co udało się zrealizować z naszych planów na ten rok.

Monitorowanie pracy  i formułowanie wniosków nakazuje nam Ministerstwo Edukacji Narodowej w wymaganiach wobec przedszkoli (Zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Dz.U. 2017 poz. 1611). W charakterystyce pierwszego wymagania czytamy:
"Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów."
a w wymaganiu drugim:
"W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz."
Ustawa prawo oświatowe formułuje wobec dyrektora następujący obowiązek w art.69.ust.7
"Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku, ogólne warunki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły."

Czas zakończenia pierwszego półrocza to dobry moment, aby dokonać analizy, co już udało nam się zrealizować, w jakim stopniu i w jakim miejscu jesteśmy? Przed nami jeszcze 5 miesięcy pracy, a więc nawet, jeśli coś przeoczyliśmy, spóźniliśmy się z realizacją, mamy czas, aby nadrobić braki i opóźnienia. Jednak, aby sformułować właściwe wnioski i wyeliminować  błędy nasza analiza powinna być zrobiona w sposób rzetelny.

Co podsumować? Oto moja propozycja.

1. Pracę wychowawczo-dydaktyczną w poszczególnych grupach - nauczyciele.

2. Realizację podstawy programowej na podstawie monitoringu prowadzonego przez nauczycielki- wicedyrektor.

3. Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli - przewodniczący WDN.

4. Udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną - specjaliści udzielający pomocy.

5. Dokonanie wielospecjalistycznej oceny efektów realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, ocenę jego efektywności i ewentualnie dokonanie modyfikacji.

6. Pracę zespołów zadaniowych - przewodniczący zespołu.

7. Realizację programów własnych - jeśli ich realizacja zakończyła się i zostały poddane ewaluacji.

7. Nadzór pedagogiczny - dyrektor.

Informacji podsumowujących pracę wychowawczo-dydaktyczną jest bardzo dużo. Jak zatem przedstawić informacje i nie zanudzić rady pedagogicznej? Proponuję, aby nauczycielki oddały opisowe podsumowanie pracy dyrektorowi a na zebraniu rady przedstawiły tylko wnioski. Podobnie specjaliści udzielający pomocy.

Oto moje propozycje wzorów dokumentów podsumowujących pracę przedszkola po pierwszym półroczu

    

   

   

   

  

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież