LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Dyrektor zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.W ust 1 tego samego artykułu w pkt 6 jest zapis, że wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu. Z zapisów tych wynikają zadania dyrektora, które powinien podjąć przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

1. Przejrzenie teczek akt osobowych:

 •  przedłużenie umów
 •  skierowania na badania okresowe jeśli ważność poprzednich się kończy
 •  wydanie odzieży ochronnej i roboczej
 • sprawdzenie terminów okresowych szkoleń bhp i p.poż
 •  wydanie angaży nauczycielkom, które uzyskały kolejny stopień awansu (tylko, jeśli przedstawiły akt nadania stopnia awansu, nie wystarczy zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub akceptacji komisji)
 •  potwierdzenie zatrudnienia na podstawie mianowania nauczycieli, którzy zdali egzamin i spełniają warunki opisane w art. 10 ust 5 Karty Nauczyciela
 •  opracowanie angaży w związku z uzyskaniem przez pracowników prawa do wyższego dodatku za wysługę lat
 • wydanie świadectw pracy

2. Sprawdzenie warunków bhp:

 • sprawdzenie zawartości apteczek – Przepisy nie precyzują liczby, usytuowania i zawartości apteczek w placówce – ustala się je w konsultacji z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Pod uwagę bierze się m.in. liczbę zatrudnionych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie przedszkola, a także rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
 • zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zmienionego rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2009r. „dyrektor co najmniej raz w roku , dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy”. Nie ma w rozporządzeniu narzuconego terminu przeprowadzania kontroli. Zapis ten zastąpił poprzedni mówiący, że „Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. W związku z tym termin przed rozpoczęciem roku wydaje się najlepszy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
 • sprawdzenie aktualności przeglądów instalacji elektrycznej, wentylacji, przeglądów urządzeń technicznych oraz sprzętu p.poż.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież