Blog

Uchwały rady pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego

Początek roku to czas podejmowania wielu decyzji dotyczących organizacji pracy. Większość z nich należy do kompetencji Rady Pedagogicznej. Należy zwrócić uwagę podejmując uchwałę, którą z kompetencji wykorzystujemy: stanowiącą, opiniującą czy wnioskującą. Od tego zależy brzmienie uchwały.

Przed rozpoczęciem roku rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji musi podjąć następujące uchwały:

Stanowiące:

1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy na dany rok szkolny

2. Uchwałę w sprawie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego

3. Uchwałę w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego.

4. Uchwałę w sprawie zaopiniowania przydziału dodatkowych obowiązków nauczycielom.

5. Uchwałę w sprawie zaopiniowania zespołów zadaniowych.

6. Uchwałę w sprawie zaopiniowania aneksu do projektu organizacji przedszkola (jeśli był sporządzany)

7. Uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku dyrektora o przyznanie nagrody Prezydenta ( w zależności od terminu zgłaszania kandydatur ustalonego przez organ prowadzący)

Wnioskujące:

8. Uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego ramowego rozkładu dnia.

Do 30 września

1. Uchwała opiniująca projekt finansowy dyrektor na kolejny rok

Dyrektor wydaje zarządzenia;

1. Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego

2. Zarządzenie w sprawie  ramowego rozkładu dnia.