Blog

Zakończenie stażu przez nauczyciela – obowiązki dyrektora

31 maja większość nauczycieli kończy staż na kolejny stopień awansu. Wiążą się z tym obowiązki dyrektora. Kolejne kroki w procedurze zakończenia stażu w placówce wyglądają następująco:
1. Nauczyciel ma 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Opiekun stażu w ciągu 7 dni przekazuje dyrektorowi opinię na temat dorobku zawodowego nauczyciela.
3. Dyrektor zwraca się do Rady Rodziców (jeśli taka funkcjonuje w przedszkolu) o opinię na temat pracy nauczyciela. Rada rodziców przedstawia opinię w ciągu 14 dni. Nieprzedstawienie opinii przez rodziców nie wstrzymuje oceny.
4. Dyrektor może się zwrócić o opinię na temat pracy nauczyciela do samorządu uczniowskiego (w szkole)
5. Dyrektor ma 21 dni od momentu złożenia sprawozdania przez nauczyciela na dokonanie oceny pracy. Do okresu tego nie wlicza się usprawiedliwionej nieobecności w trakcie dokonywania oceny nauczyciela dłuższej niż 14 dni oraz okresów ferii szkolnych.
6. Dyrektor wydaje zaświadczenie nauczycielowi.

Wzory wszystkich dokumentów znajdują w tym pliku w zakładce oferta/dokumenty