Blog

Zasady opracowywania statutu

Przed nami jedno z największych wyzwań tego roku szkolnego – opracowanie nowego statutu.  Zanim przystąpimy do analizy treści statutu proponuję przypomnienie technicznych zasad opracowywania aktów prawa wewnętrznego. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 283)

Statut składa się z rozdziałów, paragrafów, ustępów, punktów, liter, tiretów.

Rozdział oznacza się cyfrą arabską bez kropki. Piszemy go na środku strony. Zawiera tylko tytuł rozdziału np.

Rozdział 1
Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba

Paragraf ( § 1.) Paragrafy numerujemy kolejno w całym statucie, bez względu na numeracje rozdziałów. Jeśli w rozdziale 1 będziemy mieć dwa paragrafy to rozdział drugi zaczynamy od paragrafu  trzeciego. Po numerze paragrafu stawiamy kropkę. Każdy paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. Zaczynamy go pisać od początku strony i zdanie piszemy w tym samym wersie w którym jest znak paragrafu.
§ 1. Celem przedszkola jest……………………

Jeśli nie możemy zawrzeć myśli w jednym zdaniu – paragraf dzielimy na ustępy

Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu.(§ 1. ust. 1. Zachowujemy kolejność numeracji w obrębie paragrafu. Ustęp możemy podzielić na punkty.

Punkty zapisujemy cyfrą arabską z nawiasem bez kropki § 1. ust.1.1)  Punkty dzieli się na litery. Każdy punkt kończy się średnikiem albo kropką.

Litery piszemy w kolejności alfabetycznej, w obrębie punktu, bez znaków polskich (ą, ę), bez kropki, ale z nawiasem § 1. ust.1.1) a). Każde zdanie oznaczone literą kończymy przecinkiem, ostatnie natomiast średnikiem lub kropką. Litery dzielimy na tirety.

Tiret (-). Zdanie w tiret kończymy przecinkiem, a ostatnie przecinkiem, średnikiem lub kropką. Tiret posiada formę bezosobową dlatego mówimy i piszemy “tiret pierwsze”, “tiret drugie”.

Każdą jednostkę redakcyjną rozpoczyna się od nowego wiersza. Zdanie piszemy w tym samym wersie co oznaczenie jednostki redakcyjnej.

1)……………………….

a)………………………………

Tyle spraw technicznych na dziś. Wkrótce proponowany schemat statutu oraz dla chętnych do zakupienia statut przedszkola publicznego i niepublicznego opracowany zgodnie z nowymi przepisami.