Blog

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela

width=850""

Początek roku to już tradycyjnie początek obowiązywania nowych zapisów w prawie. W tym roku od września wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Czeka na podpisanie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Na początku czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). Jednak najwięcej emocji budzą zmiany w sposobie dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Najpilniejszym zadaniem dyrektora jest opracowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela, przedstawienie go do zaopiniowanie radzie pedagogicznej i związkom zawodowym, aby 1 września regulamin mógł obowiązywać w przedszkolu czy szkole. Proponuję Państwu do zakupienia regulamin, który został opracowany  w oparciu o wskaźniki zaproponowane przez Ministerstwo. Dokonałam jednak modyfikacji wskaźników, w celu dostosowania ich do realiów przedszkolnych oraz wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w ocenie pracy nauczyciela. Oprócz regulaminu proponuję również procedurę oceny pracy nauczyciela opisującą krok po kroku proces dokonywania oceny zgodnie z nowymi przepisami oraz narzędzia dla dyrektora służące jej dokumentowaniu : arkusz oceny dla każdego stopnia awansu, kartę projektu oceny, kartę oceny pracę zgodną z nowymi wytycznymi.

W sklepie znajdują się również dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym dyrektora przedszkola:

  • Plan nadzoru oraz dwa nowe arkusze (analizy  innowacji i programów własnych, kontroli przestrzegania przepisów RODO), przeznaczony w szczególności dla tych dyrektorów, którzy w ubiegłym roku zakupili całość dokumentacji nadzoru
  • Narzędzia nadzoru (arkusze monitoringu, kontroli, obserwacji)
  • Dokumentację nadzoru (plan nadzoru i całość narzędzi do jego sprawowania)
  • Uchwały, zawierające nowe podstawy programowe, które należy podjąć w sierpniu/wrześniu w przedszkolu publicznym
  • Uchwały, zawierające aktualne podstawy programowe, które należy podjąć  w przedszkolu niepublicznym w sierpniu/wrześniu

Proponuję również szkolenie rad pedagogicznych na temat:

“Nowa ocena pracy nauczyciela w praktyce przedszkolnej” na którym przedstawię zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami oraz omówię kryteria i wskaźniki oceny.

“Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli” – w ramach szkolenia wyjaśnię zmiany w przepisach prawa oraz omówię wymagania na każdy ze stopni awansu zawodowego.

Zgłoszenia szkoleń mailowo jolanta.wasilewska@lepszastrona.edu.pl