Blog

Zmiany w przepisach prawa dotyczące oceny pracy nauczyciela

Od 1 września 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela. Zmiany te wprowadziła do KN ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. W trakcie opracowywania jest rozporządzenie opisujące kryteria do poszczególnych ocen.

Z tego co mi wiadomo, w projekcie będą wprowadzone duże zmiany, dlatego na razie nie ma sensu zajmować się nimi. W momencie ogłoszenia rozporządzenia dyrektor, będzie musiał opracować regulamin oceny pracy, zawierający wskaźniki do kryteriów zawartych w rozporządzeniu. Dziś publikuję opracowane przeze mnie zmiany w ocenie pracy nauczyciela, które zostały już uchwalone.

Zmiany w  ocenie pracy nauczyciela, które wprowadza ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Dotychczasowe zapisy

Rozwiązania wchodzące w życie z dniem 1 września 2018 r.

Trzystopniowa skala oceny:

  • wyróżniająca, 
  •  dobra
  •  negatywna;

Czterostopniowa skala oceny:

  •        wyróżniająca,
  •        bardzo dobra,
  •        dobra,
  •        negatywna;

Dwa rodzaje ocen:

Ocena dorobku zawodowego – po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu.

Ocena pracy przeprowadzana okresowo na wniosek:

¾     nauczyciela;

¾     organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

¾     organu prowadzącego szkołę;

¾     rady szkoły;

¾     rady rodziców.

 

Tylko jeden rodzaj oceny pracy. Ocena  dokonywana:

¾     po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu

¾     co 3 lata, chyba, że w tym czasie nauczyciel odbywa staż na kolejny stopień awansu, wtedy oceny dokonuje się po zakończeniu stażu;

¾     nie częściej,  niż po roku od dokonania poprzedniej oceny pracy;

¾     w przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce pracy, najwcześniej po roku od podjęcia pracy w danej placówce.

 Oceny dokonuje się na wniosek tych samych organów jak dotychczas.

W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, okres 3 lat wydłuża się o czas nieobecności.

Dyrektor był zobowiązany dokonać oceny pracy w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od momentu złożenia wniosku.
W przypadku oceny dorobku zawodowego dyrektor dokonywał oceny w ciągu 21 od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

¾     Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy lub innych organów do tego uprawnionych w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

¾     W przypadku oceny pracy dokonywanej po zakończeniu stażu,  tak jak dotychczas dyrektor dokonuje oceny w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

¾     Pojawia się nowy zapis mówiący o tym, że:

 Do okresów, kiedy dyrektor musi dokonać oceny pracy, od momentu złożenia wniosku o dokonanie oceny pracy lub sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

 

Nowe zapisy:

¾     Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego.

¾     Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

¾     Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.

Dotychczas dyrektor szkoły mógł zasięgnąć  opinii samorządu uczniowskiego.

W przypadku dokonywania oceny dorobku zawodowego zasięgał opinii opiekuna stażu i rady rodziców.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:

          zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;

         w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu;

         może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;

          na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego,

Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

Uściślono  okres zastępstwa za dyrektora oraz pełnienia obowiązków dyrektora,  który umożliwia dokonanie pracy zastępującemu go nauczycielowi.

Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

1) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.

Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

Zapisy dotyczące odwołania pozostały takie same. Zmieniono zapisy dotyczące pracy zespołu oceniającego, doprecyzowano je:

 Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający:

1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły l

2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo

 3) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.

Ocena pracy ustalona w wyniku odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.

Ocena pracy ustalona przez zespół oceniający, jest ostateczna.

Dotychczas ocena pracy nie miała wpływu na wynagrodzenie nauczyciela i ścieżkę awansu.

Według nowych zasad, nauczycielowi, który otrzyma ocenę wyróżniającą skraca się okres przerwy między poszczególnymi stażami na kolejny stopień awansu:

– dla nauczyciela kontraktowego oczekującego na rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego z 3 lat do 2

– w przypadku nauczyciela mianowanego oczekującego na rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego z 4 lat do 2

Ponadto nauczyciel dyplomowany posiadający wyróżniającą ocenę  pracy, po przepracowaniu 3 lat od momentu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, otrzyma z dniem 1 września 2020 r. dodatek za wyróżniającą pracę.

Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny pracy jest w trakcie procedowania.

Przed wrześniem dyrektor powinien dokonać analizy ocen posiadanych przez nauczycieli i wyznaczyć termin kolejnej oceny biorąc pod uwagę  3 letni okres oraz nieobecności nauczyciela trwające nieprzerwanie dłużej niż trzy miesiące, gdyż okres trzech lat wydłuża się o okres trwania tych nieobecności.   Jeśli nauczyciel będzie w tym czasie w trakcie stażu na kolejny stopień awansu, oceny dokona dopiero po jego zakończeniu.

Oceny nauczyciela kontraktowego i mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach do 31 sierpnia 2021 roku (chyba, że w tym czasie nauczyciel będzie w trakcie stażu).

Nauczyciele, którzy posiadają  w dniu 1 września 2018 r. co najmniej 3-letni staż pracy od uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, wg nowych zasad muszą mieć dokonaną ocenę najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Opracowała Jolanta Wasilewska

Polecam do kupienia wszystkie dokumenty związane z nową oceną pracy.
Plik zawiera:
Regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy nauczyciela, opiniującą uchwałę rady pedagogicznej, zarządzenie wprowadzające
Procedurę oceny pracy opisującą krok po kroku nowe zasady oceny oraz jako załączniki: arkusz oceny dla każdego stopnia awansu, kartę projektu oceny, kartę oceny, zarządzenie

https://lepszastrona.edu.pl/kursy/dokumenty/dokumentacja-nowej-oceny-pracy-nauczyciela-w-przedszkolu/