Regulamin

REGULAMIN

usług świadczonych przez Lepszą Stronę Edukacji za pośrednictwem serwisu internetowego
www.lepszastrona.edu.pl.

Informacje ogólne

 1. Serwis „Lepsza Strona Edukacji”, zwany dalej serwisem, prowadzony jest przez firmę Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska z siedzibą w Skierniewicach ul. A. Asnyka 78/32, 96-100 Skierniewice, NIP 8331096274 REGON 365077391 e-mail jolanta.wasilewska@lepszastrona.edu.pl
 2. Serwis prowadzi doskonalenie zawodowe na odległość (e-nauczanie) w formie szkoleń internetowych oraz sprzedaż dokumentacji związanej z edukacją.
 3. Wszystkie prawa do serwisu Lepsza Strona Edukacji w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej szkoleń a także wzorów dokumentacji należą do właściciela strony a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony zgodny z Regulaminem
 4. Zabronione jest udostępnianie hasła oraz materiałów szkoleniowych i dokumentów zakupionych w serwisie osobom trzecim pod groźbą odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Zasady korzystania z oferty serwisu

 1. E-nauczanie w serwisie przeznaczone jest dla pracowników oświaty, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców oraz pozostałych osób zainteresowanych problematyką poruszaną w szkoleniach.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkolenia lub zakupu dokumentów wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi dostępu do materiałów następuje po wysłaniu formularza i opłaceniu kosztów wybranej oferty.
 4. Uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych po otrzymaniu przez organizatora opłaty. W zależności od wybranego sposobu płatności może to trwać od kilku minut do kilku dni roboczych od wykonania płatności przez klienta.
 5. Przedmiotem umowy o świadczenie szkolenia e-learning jest udostępnienie klientowi pliku (plików) zawierającego szkolenie na wybrany temat lub pliku dokumentu.
 6. W ramach e-nauczania uczestnicy otrzymują:
  – materiały dydaktyczne,
  – wykaz źródeł, z których można korzystać samodzielnie w celu pogłębienia wiedzy.
 7. Szkolenia internetowe realizowane są poprzez umożliwienie uczestnikowi pobierania materiałów dydaktycznych i zapoznania się w dowolnym czasie.
 8. Od uczestnika szkolenia internetowego wymagane jest posiadanie:
  – dostępu do Internetu (nie jest konieczne stałe łącze),
  – dostępu do komputera osobistego z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox), programem do odczytywania plików w formacie .pdf (np. Adobe Reader) oraz edytorem tekstu (np. Microsoft Word, Open Office, WordPad),
  – adresu e-mail,
  – podstawowych umiejętności posługiwania się w/w oprogramowaniem oraz korzystania z poczty elektronicznej.
 9. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniach internetowych jest założenie konta w serwisie www.lepszastronaeduk.pl wymagające podania imienia i nazwiska, loginu, hasła i adresu e-mail oraz potwierdzenie konta po otrzymaniu pocztą elektroniczną wiadomości systemowej.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z tym klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wymienione zagrożenia. Powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 12. Zaświadczenia i faktury wysyłane są w terminie do 5 dni roboczych od momentu zrealizowania zamówienia w formie wybranej przez kupującego e-mailem (scan zaświadczenia i faktura w formie elektronicznej)
 13. Na życzenie Uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenie potwierdzające, że poprzez udział w kursie doskonalili umiejętności wykorzystania i stosowania technologii informacyjnej.

Zakupy

 1. Klient może kupować w serwisie Lepsza Strona Edukacji przez z 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Zakup następuje poprzez wybór polecenia „do koszyka” pod szkoleniem lub dokumentacją oferowaną w serwisie. Po skompletowaniu całości zamówienia klient przechodzi do panelu ‘koszyk” i dokonuje wyboru formy płatności. Przed sfinalizowaniem transakcji klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar oraz ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 3. O uzyskaniu dostępu do zakupionych materiałów uczestnik informowany jest e-mailem zawierającym informację o możliwości pobrania pliku. Od tej chwili może samodzielnie zalogować się serwisu, używając ustalonego przy zakładaniu konta loginu i hasła.
 4. Dostęp do szkoleń e-learningowych i dokumentów jest nieograniczony czasowo, dostęp do szkoleń online oraz ich nagrań jest aktywny przez 14 dni.

Zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
 2. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej jeśli nie otrzymał w tym czasie dostępu do zakupionego materiałów. W przypadku otrzymania dostępu do materiałów może zgłosić jedynie reklamację.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili wpłacenia środków za zamówiony towar.
 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone  pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 5. Odstąpienie powinno zawierać następujące oświadczenie i dane:

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta \

– Adres konsumenta

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

29.Klient może zgłosić reklamację w przypadku:

– nieotrzymania dostępu do zakupionych materiałów w terminie ustalonym w regulaminie

– otrzymania uszkodzonego pliku

– stwierdzenia błędów merytorycznych w zakupionych materiałach

30.O chęci złożenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres jolanta.wasilewska@lepszastrona.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując “Reklamacja”.

31.Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar [nazwa produktu], dostarczony w dniu [data] jest wadliwy. Wada polega na [dokładny opis uszkodzenia lub wady]. Wada została stwierdzona w dniu [data]. Na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł.

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Płatności

 1. Ceny podane na stronie Lepsza Strona Edukacji są cenami brutto. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe zbierane przez Lepszą Stronę Edukacji Jolanta Wasilewska za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 2. Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym podaje następujące dane:
 • adres e-mail
 • dane adresowe: miejscowość kod pocztowy, ulicę i numer domu
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 1. W przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury podaje również:
 • nazwę firmy w której pracuje lub której jest właścicielem
 • NIP firmy
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień.
 2. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 3. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,  a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 5. Sprzedawca zapewnia klientom możliwość cofnięcia każdej  zgody –  art. 7 ust. 3 RODO.
 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Lepszą Stronę Edukacji Jolanta Wasilewska  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska może świadczyć jedynie za zgodą
 1. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art 21 RODO
 2. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)-podstawa prawna: art 21 RODO
 • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 • Klient ma prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
– wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska może zachować pewne dane w zakresie niezbędnym  do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: Imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania, numeru zamówienia w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sprzedawcy
 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych -zgodnie z art. 18 RODO w przypadku
 • gdy  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klientów firmie świadczącej mu usługi księgowe.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.

47.. Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska w przypadku skierowania do niej żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 1. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe  stosując certyfikat SSL oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.
 3. . Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Nowy tekst regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej www.lepszastrona.edu.pl